Joodse datum

19 adar 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


Taakomschrijving van de Israëlconsulent van het CIS


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) is een samenwerkings­verband tussen de Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk in Nederland (GZB), Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag, gevestigd te Ede (CHE).
Het CIS heeft als doel de bezinning op de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen, deze in de kerken onder de aandacht te brengen en metterdaad te stimuleren. De aard van deze ontmoeting wordt binnen het CIS gekenmerkt door drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen.
Wezenlijk element in de doelstelling van het CIS is het onderhouden van een Israëlconsulent in Jeruzalem.

Tot de taak van de Israëlconsulent behoort:

A) Ontmoeting in Israël

 1. Het invulling geven aan de ontmoeting met het Joodse volk in al zijn verscheidenheid, zoals beoogd en beschreven door het CIS: Messiasbelijdende Joden, seculiere Joden en religieuze Joden, ten einde te komen tot een luisterende, dienende en getuigende relatie.
 2. Het deelnemen aan bestaande en nieuw te initiëren dialoogprogramma’s tussen Joden en christenen, waarbij onder meer te denken valt aan de Rainbow Group.
 3. Het in overleg met het CIS leggen en begeleiden van contacten tussen Messiasbelijdende Joodse gemeenten in Israël en gemeenten of kerken in Nederland.
 4. Het aangaan van relaties met Palestijnse christenen; waar mogelijk en gewenst participeren in verzoeningsfora waar (Messiasbelijdende) Joden en (christen-) Palestijnen elkaar ontmoeten en samen zoeken naar vrede in Israël.
 5. Het - indien mogelijk en gewenst - voorgaan dan wel participeren in Nederlandstalige kerkdiensten.

NB. Het aangaan van relaties met uitgesproken politieke bewegingen in Israël behoort niet tot de prioriteiten, hetgeen niet impliceert dat de politieke discussie te allen tijde vermeden behoeft te worden.

B) Bruggen slaan tussen Nederland en Israël

 1. Het voorbereiden van en participeren in seminars en andere studiereizen vanuit Nederland met theologen en/of geïnteresseerde gemeenteleden.
  NB. Het optreden als alternatieve reisleider voor toeristische groepen behoort nadrukkelijk niet tot de taak van de Israëlwerker.
 2. Het mede begeleiden van en mede supervisie geven aan stagiaires die in het kader van hun studie aan de Christelijke Hogeschool Ede in Israël vertoeven. Daarbij hoeft niet uitsluitend aan studenten van de opleiding GPW te worden gedacht, maar ook aan studenten van bijvoorbeeld de opleiding SPH of Verpleegkunde.
 3. Het met regelmaat doorgeven van waarnemingen en ervaringen betreffende religieuze, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Israël, inclusief het aanreiken van leermomenten aan de christelijke gemeenten en kerken in Nederland.
 4. Het vruchtbaar maken van wat is verworven in de Joods-christelijke ontmoeting ten dienste van de kerken en de gemeenteleden in Nederland. Het gaat daarbij om verstaanbare rapportage en doorvertaling in de vorm van deelname aan seminars en het schrijven van publicaties, brochures en boeken.

C) Manieren om bovengenoemde ‘doelen’ te bereiken c.q invulling te geven aan deze taken

 1. Het in overleg met de directeur van het CIS uitvoeren van een studieopdracht. Gedacht wordt aan een concreet leertraject, waarbij gerichte studieopdrachten worden vervuld, bij voorkeur in relatie met wetenschappelijke instellingen in Israël. In eerste instantie zal hierbij aansluiting gezocht worden bij de reeds gelegde relaties met het Schechter-instituut in Jeruzalem.
 2. Het twee maal per jaar afleggen van tweeweekse werkbezoeken in Nederland, waar in de concrete ontmoeting met gemeenten (‘de achterban’) verteld wordt over de resultaten van de studie en de ontmoetingen in Israël.
 3. Het stimuleren van mogelijkheden voor geïnteresseerden uit Nederland om concrete ont­moe­tingen in Israël te laten plaatsvinden, in overleg met en met medewerking van de directeur.

D) Planning van werk, rapportage naar CIS en begeleiding vanuit CIS

 1. Het plannen van het werk door middel van het schrijven van een driejarig werkplan en jaarlijkse activiteitenplannen en het afleggen van verantwoording over werkzaamheden en studie­voort­gang door middel van tussentijdse rapportages en middels een jaarverslag aan het bestuur van het CIS.
 2. Begeleiding van het werk vindt plaats door de werkgroep Jeruzalempost en de ‘dagelijkse’ begeleiding door de directeur. Ook vindt collegiaal overleg plaats met de diaconaal consulent.