Financiën

van deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken


Algemeen

Deputaten ontvangen gelden vanuit de kerken.
Als minimum-bijdrage per lid/dooplid is vastgesteld, voor 2021-2024: € 1,53.
De Paascollecte en/of de collecte op Israëlzondag is veelal bestemd voor Kerk en Israël.

Giften zijn van harte welkom!

Hieronder kunt u het bankrekeningnummer vinden,
alsook een paar opmerkingen over Verstandig geven aan Deputaten.


Gegevens

penningmeesters
eerste: dhr. P.A.J. Pruijssers MBA
tweede: dhr. C. Hegi
e-mail: penningmeester@kerkenisrael.nl
bankrekening
nummer: IBAN NL19 INGB 0000 3652 71
t.n.v. deputaten Kerk & Israël CGK
te Veenendaal


Verstandig geven aan deputaten Israël

of hoe u fiscaal aantrekkelijk kunt geven


In grote lijnen kan iemand op drie manieren aan Deputaten Israël geld geven:

  1. met giften
  2. met een periodieke gift
  3. via een testament


1. Via een gewone gift:

U maakt eenmalig of vaker een bedrag over op het hierboven staande bankrekeningnummer van Deputaten ‘Kerk en Israël’. Uw giften zijn jaarlijks aftrekbaar voor de inkomsten­belasting, vanaf minimaal 1% (en tenminste € 60) tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.


2. Via een periodieke gift:

Deze vorm is weinig bekend, maar wel erg aantrekkelijk. Het bedrag is namelijk, in tegenstelling tot een gewone gift, volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Of een periodieke gift voor u aantrekkelijk is hangt af van uw inkomen en van eventuele overige giften.

Hoe gaat dit in zijn werk? Bij een periodieke gift verplicht u zich voor tenminste vijf jaar om jaarlijks een (ongeveer) gelijk bedrag te geven. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. Bij een dergelijke gift kunt u kiezen of u de gift via een schriftelijke overeenkomst met ons deputaatschap wil vastleggen of via de notaris. In het laatste geval bent u wel notariskosten verschuldigd.

Wanneer u in de overeenkomst of akte opneemt dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt, dan voldoet u toch aan de voorwaarden van een periodieke gift.

Door de belastingdienst is een modelovereenkomst vastgelegd op www.belastingdienst.nl. Zoek op ‘overeenkomst periodieke giften’. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u uw deel van het formulier (in tweevoud) invullen en doen toekomen aan de penningmeesters van ons deputaatschap. Zij zorgen dan voor het ondertekenen en sturen daarna het tweede exemplaar aan u retour.

U kunt het mailadres penningmeester@kerkenisrael.nl gebruiken voor toezending of om het fysieke adres op te vragen.


3. Via een legaat of erfstelling:

Regelmatig heeft ons deputaatschap legaten of delen uit een nalatenschap ontvangen.

Voor degenen die deputaten ‘Kerk en Israël’ willen vermelden in hun testamentaire beschikkingen volgt hier de tekst die men aan de notaris kan opgeven:

“Aan de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te dezen vertegenwoordigd door haar Deputaten ‘Kerk en Israël’ ...”

Als u een specifiek doel op het oog heeft is het goed om dit in bovengenoemde zin te laten opnemen; het door u bestemde geld wordt dan niet toegevoegd aan de algemene middelen van het deputaatschap, maar krijgt de door u gewenste bestemming - die dan natuurlijk wel op het terrein van ‘Kerk en Israël’ moet liggen.

Legaten en erfstellingen aan Deputaten Kerk en Israël zijn vrijgesteld van erfbelasting.


ANBI

Ingaande 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst middels een groepsbeschikking De Christelijke Gereformeerde Kerken met hun zelfstandige onderdelen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften onder de geldende voorwaarden aftrekbaar voor de Inkomsten­belasting en zijn legaten en erfstellingen vrijgesteld van erfbelasting.


Als Algemeen Nut Beogende Instelling moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Daar hoort ook bij dat we de nodige informatie over onze organisatie geven. Daarvoor verwijzen we u naar de volgende documenten (te downloaden door op de link te klikken):