Richtlijnen voor een

Werkgroep Kerk en Israël

Deputaten kregen van tijd tot tijd de vraag hoe een gemeente invulling kan geven aan de blijvende verbondenheid van de kerk met Israël. Eén van de manieren waarop dat kan worden georganiseerd is het vormen van een werkgroep 'Kerk en Israël' of het uitbreiden van de opdracht van een al bestaande commissie.


Onderstaande lijnen (ook in een document beschikbaar) kunnen daarbij helpen. Hebt u nog vragen, mail dan naar: info@kerkenisrael.nl).Uitgangspunt

De visie op de relatie Kerk en Israël zoals deze verwoord is in het visiedocument ‘Voorgoed verbonden’ van deputaten Kerk en Israël, is uitgangspunt bij het instellen van een werkgroep Kerk en Israël.


Doel

De werkgroep heeft als doel het op gang brengen en houden van een proces waarbij kerkenraad en gemeente zich (steeds meer) bewust worden van:

bijbelse aspecten
 1. de plaats van Israël in het heilshandelen van God;
 2. Gods blijvende trouw aan Israël;
 3. de levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met Israël omdat Jezus Christus, onze Redder, via Israël tot ons is gekomen;
 4. de pijn vanwege het feit dat het grootste deel van Israël niet erkent dat Jezus de Messias is;
 5. de roeping tot liefdebetoon uit dankbaarheid voor wat we van Israël hebben ontvangen (Rom. 15:27);
praktische aspecten
 1. de joodse identiteit;
 2. vragen rond en betekenis van het bestaan van de staat Israël;
 3. de aanwezigheid van een levende joodse gemeenschap in onze samenleving;
 4. het nog steeds voorkomen van antisemitisme;
 5. de noodzaak tot een zorgvuldig spreken waarbij over Israël niet in de verleden tijd wordt gesproken en Israël niet op dezelfde wijze wordt benaderd als de andere volken;
 6. de noodzaak om het werk van deputaten geestelijk en materieel te ondersteunen.


Activiteiten

De werkgroep kan aan het gestelde doel gestalte gegeven door

m.b.t. de eredienst:
 1. aandacht te vragen voor Israël in de dienst der gebeden en daarbij ook aandacht te geven aan Joden die Jezus als de Messias erkennen;
 2. aandacht te vragen voor onze verantwoordelijkheid m.b.t. Israël in de dienst der barmhartigheid;
 3. het stimuleren tot het vieren van een Israëlzondag bij voorkeur op de eerste zondag in oktober; -
m.b.t. vorming en toerusting:
 1. aandacht te vragen voor de relatie Kerk en Israël in kinderwerk, catechese, volwassenenonderwijs etc.;
 2. het verspreiden van lectuur;
 3. het deelnemen aan conferenties en symposia door leden van de werkgroep;
 4. het schrijven of plaatsen van artikelen in kerkblad; -
m.b.t. dienen:
 1. naast de reguliere collecten gelden in te zamelen voor (diaconale) Israëldoelen;
 2. het adopteren van een eigen project in Israël;
 3. deel te nemen aan onderhoud van synagogen en joodse begraafplaatsen;
 4. het waakzaam zijn t.o.v. allerlei vormen van antisemitisme;
anderszins:


Aantal leden, structuur en werkwijze

Het aantal leden wordt bepaald door de kerkenraad. Structuur en werkwijze wordt door de werkgroep in nauw overleg met de kerkenraad geregeld.