Het OJEC


Het OJEC is voluit het ‘Overlegorgaan Joden en Christenen’. Binnen het OJEC vindt dus overleg plaats, ruim geformuleerd: over zaken die zowel Joden al Christenen raken. Het OJEC is daarmee het enige orgaan in ons land is waarin Joden en Christe­nen elkaar ontmoeten en ook in gesprek zijn. Ook onze kerken zijn in deze stichting vertegenwoordigd.


De site van het OJEC zegt over dit overleg het volgende (www.ojec.org):

Al sinds 1981 stelt deze stichting zich ten doel om de dialoog en de actieve samenwerking tussen Joden en Christenen in Nederland te bevorderen. OJEC wil het onderlinge vertrouwen tussen Joden en Christenen herstellen en vergroten, vooroordelen uit de weg ruimen en oplossingen aandragen voor problemen die de relatie kunnen vertroebelen. Ook is OJEC alert op de gevaren van anti-judaïsme en antisemitisme.

Dialoog

In de doelstelling van het OJEC gaat het over dialoog. Dat is voor sommigen een beladen term. In onze kerken wordt (werd?) het wellicht niet veel gebruikt. Wie de brochure van Deputaten Kerk en Israël ‘Voorgoed verbonden’ ter hand neemt zal daarin tevergeefs naar het woord ‘dialoog’ zoeken. Wel worden daarin de woorden ‘gesprek’ en ‘ontmoeting’ gebruikt. Wel, daar gaat het in de grond van de zaak bij de dialoog ook om. Het kan in dat gesprek best zijn dat de verschillende gespreks­partners een andere visie op ‘dialoog’ hebben, maar dat staat het gesprek zelf nog niet in de weg. Deputaten willen het gesprek aangaan vanuit het besef verbonden te zijn, namelijk door de Here God zelf.


Dialoog vindt op verschillende manieren plaats. In Nes Ammim gebeurt dat anders dan in een zaaltje in Nederland. En toch is dat laatste (wat het OJEC doet) ook dialoog.


Wat is er nodig voor echte dialoog? Er is een besef nodig dat je iets wezenlijks gemeen hebt; je praat niet over het weer. Er is interesse nodig, een open oor. Respect is een vereiste evenals het besef dat je weet waar je zelf staat. Dialoog is een ontmoeting, over en weer. In een goed gesprek worden geen monologen afgestoken.

Wat doet het OJEC?

Wat ik opmerk binnen het OJEC, is het volgende. Het is goed om elkaar te horen. Het is goed om over en weer te zien wat de ander raakt. Het is goed om te merken dat verkeerde beelden van de ander gecorrigeerd worden.

Er komen tijdens de vergaderingen wezenlijke vragen aan de orde. ‘Wat is Israël?’ bijvoorbeeld; dat is een vraag die zo eens wordt opgeworpen. Het Joden­dom? Of de nakomelingen van Abraham, die de belofte van God met zich mee­dragen? Daar wordt verschillend over gedacht.

Momenteel is er binnen het OJEC een gezamenlijke bezinning over wat het betekent minderheid in de samenleving te zijn. Mooi is het in dat verband om op te merken dat er van de kant van het Jodendom aandacht is voor vervolging van Christenen.

Op de jaarlijkse conferenties worden zaken besproken die zowel Joden als Christenen raken. Op de laatste interne conferentie werden onder meer rabbijn M. van Praag en prof. dr. C. van der Kooi uitgenodigd om te spreken over het thema vergeving en verzoening. Dit onderwerp heeft praktisch onder meer te maken met het verzoeningsmonument dat in oktober 2012 in Geffen werd onthuld. Eén van de bestuurleden van het OJEC had daarover een brief geschreven die binnen het OJEC gedeeld is. Ook ontwikkelingen rondom de jaarlijkse herdenking op 4 mei worden kritisch gevolgd.

Er is ook actie gevoerd m.b.t. de discussie over het verbod op onverdoofd slachten en het verdwijnen van de Hebreeuwse en Joodse studies in Leiden.


Het OJEC is een kleine stichting met een bescheiden doelstelling. Onze kerken leveren een bescheiden bijdrage. Maar het gesprek is gaande en dat leidt op z’n minst tot beter begrip.

drs. Kees de Jong
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 3 (juni 2013)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel