pijl omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Zie ook: trefwoorden, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen

Artikelen t/m jaargang 99

jg‑nrauteurtitelmaand
25-6 B.J. Oosterhoff Is Israël vervworpen? Naar aanleiding van Jeremia 31:31-30 dec. 1981
25-6 J.P. Versteeg Het behoud van gans Israël (Romeinen 11:26) dec. 1981
25-6 Maas Boertien Twee wegen? dec. 1981
25-6 Marinus Drayer De Chr. Geref. Kerken in de relatie Kerk-Israël dec. 1981
30-1 Rien Vrijhof Het Evangelie naar Mattheüs en de Joden jan. 1986
30-1 Gerard den Hertog Heeft het Antisemitisme nieuwtestamentische wortels? jan. 1986
30-4 W. van ’t Spijker Chaim Potok aug. 1986
30-6 Rien van der Vegt Wat is Israël? dec. 1986
30-6 Maas Boertien Wat is er in ruim 35 jaar veranderd? dec. 1986
31-3 Hans Ruiter En toen de vijftigste dag vervuld werd... juni 1987
31-4 Rien van der Vegt Abraham Joshua Heschel aug 1987
31-6 Gerard den Hertog Elie Wiesel. Boodschapper van de doden onder de levenden dec. 1987
32-2 Rien Vrijhof Franz Rosenzweig apr. 1988
32-3 Hedde Biesma Hoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? mei 1988
33-6 Gerard den Hertog Het ontstaan van het Chassidisme dec. 1989
34-3 Gerard den Hertog Van een wereld die voorbij is... juni 1990
35-2 Rien Vrijhof Grote Verzoendag: een vraag aan de kerk mrt. 1991
35-3 Rien Vrijhof Om hen tot naijver op te wekken... mei 1991
35-4 Michael Mulder Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten... okt. 1991
35-4 Maas Boertien De rest: een deel voor het geheel okt. 1991
35-4 Rien Vrijhof Een overblijfsel naar de verkiezing der genade okt. 1991
35-4 Teus Brienen Enige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap oct. 1991
35-4 Hedde Biesma Kremer en Israël oct. 1991
35-4 Rien van der Vegt Ontwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen okt. 1991
35-4 Harry Rietveld Toekomstverwachting voor Israël okt. 1991
35-6 Jan Pieter Boiten Jezus is de levende Tora (verslag van Seminar) dec. 1991
36-1 Kees van den Boogert Tempel - synagoge - kerk feb. 1992
36-1 Gerard den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992
36-2 Gerard den Hertog Spreken - geboren uit het zwijgen apr. 1992
36-3 Harry Rietveld Anti-joodse preken uit een Gouden Mond juni 1992
36-4 Rien Vrijhof Het loofhuttenfeest en de volken sep. 1992
36-5 Hedde Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (1) nov. 1992
36-6 Hedde Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (2) dec. 1992
36-6 Kees van den Boogert Het gebed in de joodse traditie dec. 1992
37-1 Rieke den Hertog-van ’t Spijker De dagboeken en brieven van Etty Hillesum feb. 1993
37-2 Gerard den Hertog Israël - een rustpunt in de gedachten van de Joden apr. 1993
37-3 Kees van den Boogert Het achttiengebed juni 1993
37-4 Hedde Biesma Afscheid van een ‘adviseur’ sep. 1993
37-4 Marinus Drayer Boertien en de Israëldeputaten sep. 1993
37-4 Rien van der Vegt Prof. Boertien in Jeruzalem sep. 1993
37-4 Michael Mulder Judaica - hobby of hart? sep. 1993
37-4 Teus Brienen De publicaties en visies van dr. M. Boertien m.b.t. Kerk-Israël sep. 1993
37-6 Aart Brons De HERE laat Israël niet los dec. 1993
38-1 Kees van den Boogert Het Onze Vader jan. 1994
38-1 Aart Brons Het karakter van de profetische belofte jan. 1994
38-2 Gerard den Hertog Paulus, joodse rabbi en apostel van Jezus Christus, over wet en zonde jan. 1994
38-3 Rien Vrijhof Eerst de Jood en ook de Griek mrt. 1994
38-3 Gerard den Hertog Emmanuel Levinas juni 1994
38-3 Aart Brons Het Israël-seminar van 1993 juni 1994
38-4 Rien Vrijhof Schijngestalten van de maan en Feesten in Israël juni 1994
38-4 Rien van der Vegt ’t Liep tegen het nieuwe jaar juni 1994
38-4 Gerard den Hertog Grote Verzoendag en het Nieuwe Testament juni 1994
38-4 Rien Vrijhof Het Loofhuttenfeest en het Nieuwe Testament juni 1994
38-4 Hedde Biesma Simchat Tora juni 1994
38-6 Gerard den Hertog K.H. Miskotte (1894-1976) dec. 1994
39-3 Eddy Slofstra Impressies van een studiereis naar Israël juni 1995
39-6 Aart Brons De mezoezá dec. 1995
40-3 Aart Brons De tefillien mei 1996
40-6 Kees van Atten Martin Buber (1) - Een joodse stem over het christelijk geloof dec. 1996
41-1 Gerard den Hertog Een smartelijk Schisma... Kerk en Israël in de eerste eeuwen feb. 1997
41-1 Gerard den Hertog In de eerste plaats voor Israël... feb. 1997
41-1 Gerard den Hertog De wortel en de takken - Kerk en Israël tijdens het Romeinse Rijk feb. 1997
41-1 Gerard den Hertog ‘Niet gij draagt de wortel, doch de wortel draagt u’ feb. 1997
41-1 Hedde Biesma ‘Blinde synagoge’ en ‘ziende kerk’? feb. 1997
41-1 Hedde Biesma ‘Zijn bloed...’ feb. 1997
41-1 Kees van Atten Luther en Calvijn over de joden feb. 1997
41-1 Kees van Atten Eerst voor de Jood, dan voor de Griek feb. 1997
41-1 Peter Buijs Toekomst voor Israël? - de visie van Puriteinen en Nadere Reformatoren feb. 1997
41-1 Peter Buijs De Zoon des mensen en de wereldheerschappij feb. 1997
41-1 Harry Rietveld De visie op Israël binnen het Réveil feb. 1997
41-1 Harry Rietveld Wanneer komt Israëls herstel? feb. 1997
41-1 Rien van der Vegt Israël en de kerk na Auschwitz feb. 1997
41-1 Rien van der Vegt Visioen van nieuw leven feb. 1997
41-1 Rien Vrijhof Zionisme en de staat Israël feb. 1997
41-1 Rien Vrijhof De kollekte voor Jeruzalem feb. 1997
41-1 Kees van Atten Interview met mevrouw M.W. Eberlé-Gotlib feb. 1997
41-1 Hedde Biesma Hoe verstaat de kerk Israël? - Gesprek tussen ds Vrijhof en ds Biesma feb. 1997
41-1 Rien Vrijhof Hoe staat de kerk temidden van Israël? - Interview met C.J. van den Boogert feb. 1997
41-3 Aart Brons Het volk dat de vruchten opbrengt apr. 1997
41-3 Kees van Atten Martin Buber (2) - Een joodse stem over het christelijk geloof apr. 1997
41-3 Kees van den Boogert Joden en christenen in gesprek in Israël apr. 1997
41-3 Aart Brons De tallíet en de tsietsiet apr. 1997
41-4 Jan Groenleer Gods stad, moederstad van de volken mei 1997
41-4 Kees van den Boogert Kerken in Jeruzalem mei 1997
41-4 Kees van Atten Martin Buber (3) - Een joodse stem over Israël mei 1997
41-4 Gerard den Hertog Ruth - een feestrol voor Pinksteren mei 1997
41-5 Jan Oosterbroek ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’ sep. 1997
41-5 Michael Mulder Messiaanse verwachting in de Bijbel sep. 1997
41-5 Rien Vrijhof ‘Gras zal uit je kaken groeien’ - Messianisme in joods-apoc. lit., in Qumran, en bij rabbijnen sep. 1997
41-5 Gerard den Hertog ‘Ik geloof in de komst van de Messias’ - Joodse toekomstverwachting in de ME sep. 1997
41-5 Kees van den Boogert Hedendaags Messianisme in het Jodendom sep. 1997
41-6 Harry Rietveld Onbegonnen werk? dec. 1997
41-6 Hedde Biesma Van de voorzitter dec. 1997
41-6 Kees van den Boogert Het eerste Zionistische Congres dec. 1997
41-6 Hedde Biesma Impressies van een werkbezoek (1) dec. 1997
42-1 Rien Vrijhof Het geloof in Jezus en de wet van Mozes feb. 1998
42-1 Hedde Biesma Impressies van een werkbezoek (2) feb. 1998
42-1 Jan Groenleer Sabbat en Zondag, een paar apart feb. 1998
42-1 Kees van den Boogert Een verjaardagsgeschenk. Informatie over het vredesproject ’Open House’ in Ramle feb. 1998
42-1 Gerard den Hertog Een LAT-relatie in kaart gebracht feb. 1998
42-2 Rien van der Vegt Tellen met een wijs hart apr. 1998
42-2 Hedde Biesma ‘Ontluikend begin’ apr. 1998
42-2 Kees van den Boogert Conflicten in en om Israël apr. 1998
42-2 Kees van den Boogert Open House - een vredescentrum in Israël apr. 1998
42-3 Jan Pieter Boiten De rijkdom van Gods ontferming juni 1998
42-3 Hedde Biesma Waarover spraken wij? (3) juni 1998
42-3 Kees van den Boogert Het wapen van de staat Israël juni 1998
42-3 Aart Brons De tora-rol juni 1998
42-3 Hedde Biesma Drie boekjes juni 1998
42-4 Hedde Biesma ‘Dewijl dan de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is...’ okt. 1998
42-4 Gerard den Hertog De Nazoreeërs - Joodse christenen in de eerste eeuwen okt. 1998
42-4 Kees van den Boogert Opkomst van het Messias belijdende jodendom in de staat Israël okt. 1998
42-4 Rien Vrijhof Messias-belijdende Joden tussen Kerk en Israël okt. 1998
42-6 Aart Brons ‘Omdat ook deze een zoon van Abraham is’ dec. 1998
42-6 Michael Mulder Qumran - oude rollen, nieuwe inzichten? dec. 1998
42-6 Kees van den Boogert Joden over Jezus (1) dec. 1998
42-6 Aart Brons Rondom de tora-rol dec. 1998
42-6 Hedde Biesma Van de voorzitter dec. 1998
43-1 Peter Buijs ‘Het koninkrijk zal des Heren zijn’ feb. 1999
43-1 Kees van den Boogert Hoe lief heb ik Uw wet feb. 1999
43-1 Gerard den Hertog Jodendom, christendom en de ‘nalatenschap’ van Jezus (Boekbespreking) feb. 1999
43-1 Gerard den Hertog Israël-seminar 1999 feb. 1999
43-2 Gert Jan Capellen Christus verhoogd als de slang in de woestijn apr. 1999
43-2 Kees van den Boogert Joden over Jezus (2): Schalom Ben-Chorin (1) apr. 1999
43-2 Bart Wallet Joods leven aan de Merwede (Sliedrecht, Hardinxveld en Giessendam) apr. 1999
43-3 Jan Groenleer Schriftstudie over Psalm 2 juni 1999
43-3 Harry Rietveld Bilderdijks opvatting over de joden - De visie van een bijzondere 19e-eeuwer juni 1999
43-3 Kees van den Boogert Joden over Jezus (3): Schalom Ben-Chorin (2) juni 1999
43-3 Rien Vrijhof De gedachtenis aan een wijze die voorbij ging. Een biografie over Abel J. Herzberg juni 1999
43-3 Gerard den Hertog Boekbespreking juni 1999
43-4 Gerard den Hertog ‘... om de hoop van Israël ...’ okt. 1999
43-4 Rob Soeters Augustinus en de joden okt. 1999
43-4 Jan Pieter Boiten Jeruzalem in de eindtijdverwachting van de Middeleeuwen okt. 1999
43-4 Jan Groenleer Het Lam Gods - schilderij van de gebroeders Van Eyck (15e eeuw) okt. 1999
43-5 Hedde Biesma Israël, het heil en de volken dec. 1999
43-5 Rien van der Vegt Wegbereiders voor de Messias. Maimonides over de volkeren in de eindtijd dec. 1999
43-5 Gerard den Hertog Rabbijn Menasse ben Israël en de ‘Hoop van Israël’ dec. 1999
43-5 Kees van den Boogert Zionisme, derde tempel en de volken dec. 1999
44-1 Harry Rietveld Abraham zag de dag van Christus feb. 2000
44-1 Kees van den Boogert De milleniumwisseling in Israël feb. 2000
44-1 Kees den Hertog De Griekse vertaling van het O.T. - de ‘Septuagint’ feb. 2000
44-1 Hedde Biesma Leren met/van Israël - het Leerhuis (1) feb. 2000
44-1 Gerard den Hertog Boekbespreking feb. 2000
44-2 Rien van der Vegt Niet ons - maar wij... apr. 2000
44-2 G.N.A. Eikelenboom Israël-seminar: Messiasverwachting en Eschatologie apr. 2000
44-2 Rien Vrijhof ‘Ik word naar mijn daden genoemd’ - over het gebruik van de Godsnaam in het jodendom apr. 2000
44-2 Hedde Biesma Leren met/van Israël - het Leerhuis (2) apr. 2000
44-2 Kees van den Boogert Het gebed in de joodse traditie (1) apr. 2000
44-3 Jan Oosterbroek ‘Gij Israëlitische mannen, hoort: Jezus den Nazaréner ...’ juni 2000
44-3 Aart Brons Afscheid van Gottlieb Ornstein - bijna 40 jaar Israël-deputaat juni 2000
44-3 Kees van den Boogert Het bezoek van de Paus aan Israël juni 2000
44-3 Cor van der Spek Israël en de vreemdeling juni 2000
44-3 Peter Vree Een werkgroep ‘Kerk-Israël’ juni 2000
44-3 Kees van den Boogert Het gebed in de joodse traditie (2) juni 2000
44-4 Renger van de Kamp Het vroege christendom, kind van het jodendom sep. 2000
44-4 Hedde Biesma Van de voorzitter sep. 2000
44-4 Kees van den Boogert De betekenis van de ‘wet’ in Handelingen sep. 2000
44-4 Gerard den Hertog Het ‘Apostelconvent’ in Handelingen 15 sep. 2000
44-4 Rien Vrijhof Paulus sep. 2000
44-5 Rien Vrijhof Liefhebben: Hart van Wet en Profeten. Gedachten bij ‘de hoofdsom van de wet’ dec. 2000
44-5 Aart Brons ‘Wij zien mensen voor ons die wij persoonlijk kennen’ - Interview met ds. Van den Boogert dec. 2000
44-5 Gerard den Hertog David Flusser (1917-2000) dec. 2000
44-5 Harry Rietveld Da Costa’s visie op Israëls profeten dec. 2000
45-1 Aart Brons De koning op een ezel feb. 2001
45-1 Gerard den Hertog Recente boeken over Franz Rosenzweig feb. 2001
45-1 Rien Vrijhof Marc Chagall 1887-1985 feb. 2001
45-1 Cor van der Spek Israël en het land feb. 2001
45-2 Cor van der Spek De kruisiging apr. 2001
45-2 Gerard den Hertog Zonder de staat Israël... apr. 2001
45-2 Michael Mulder Bekering en Verzoening bij de Rabbijnen apr. 2001
45-3 Rien Vrijhof Jezus en de wet juni 2001
45-3 Harry Rietveld Rechtvaardiging bij Paulus juni 2001
45-3 Kees van den Boogert Der naam ‘christen’ juni 2001
45-3 Gerard den Hertog Het heil is uit de joden...!?! Anti-judaïsme in het Evangelie naar Johannes? juni 2001
45-4 Hedde Biesma Vreugde der Wet sep. 2001
45-4 Kees van den Boogert Vrede zij over Israël... sep. 2001
45-4 Rien van der Vegt Het jodendom als vraag aan de kerk sep. 2001
45-4 Rien Vrijhof Alle wegen leiden van en naar Jeruzalem (Boekbespreking) sep. 2001
45-5 Peter Buijs Wachter, wat is er van de nacht? dec. 2001
45-5 Gerard den Hertog Kerk, waarom ben je zo rustig? dec. 2001
45-5 Aart Brons Judaica in Apeldoorn dec. 2001
45-5 Hedde Biesma Van de voorzitter dec. 2001
46-1 Han Schenau Wie bepaalt de agenda van Jezus? feb. 2002
46-1 Hedde Biesma Van de voorzitter feb. 2002
46-1 Kees van den Boogert Israël na 11 september feb. 2002
46-1 Rien Vrijhof Kerk, wat is uw gebed? feb. 2002
46-1 Kees van den Boogert Een nieuw boek over Paulus feb. 2002
46-2 Rien Vrijhof De Paasoverweging bij Abraham mrt. 2002
46-2 Hedde Biesma Herleving in de Doodsvallei. Enkele overwegingen bij Ezech. 37:1-14 mrt. 2002
46-2 Harry Rietveld Samenwerking in nieuw Studiecentrum een feit mrt. 2002
46-2 Harry Rietveld De Messiaanse beweging (Boekbespreking) mrt. 2002
46-3 Gerard den Hertog Over verblinding gesproken... juni 2002
46-3 Michael Mulder De Joodse achtergrond van het Pinksterfeest juni 2002
46-3 Kees van den Boogert Het ene Woord van God juni 2002
46-3 Aart Brons Het CIS - Interview met ds. H. Biesma en drs. M. van Campen juni 2002
46-4 Gert Jan Capellen Voorlezing van het Wetboek sep. 2002
46-4 Kees van den Boogert Simchat Thora - Vreugde van de Thora sep. 2002
46-4 Rien van der Vegt De vraag naar de zending sep. 2002
46-4 Harry Rietveld Israël en de Palestijnen (Boekbespreking) sep. 2002
46-5 Maarten van der Sluys De weg van Jeruzalem naar Gaza dec. 2002
46-5 Hedde Biesma Van de Voorzitter. Jubileum ds Van den Boogert dec. 2002
46-5 Han Schenau En toch niet gedoofd... N.a.v. het Chanoekafeest dec. 2002
46-5 Kees van den Boogert De derde Tempel dec. 2002
46-5 Harry Rietveld Wat heet ‘Verlossing’? dec. 2002
47-1 Gerard den Hertog ‘Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David...’ jan. 2003
47-1 Hedde Biesma Anti-semitisme jan. 2003
47-1 Aart Brons De website van Deputaten ‘Kerk en Israël’ jan. 2003
47-1 Rien Vrijhof Het werk van een Israël-commissie in de praktijk jan. 2003
47-2 Aart Brons Over Nieuw en Oud apr. 2003
47-2 Hedde Biesma Van de voorzitter. Herinnering aan ds. M. Drayer apr. 2003
47-2 Rien van der Vegt De vraag naar de verwachting apr. 2003
47-2 Gerard den Hertog Heeft Israël afgedaan? apr. 2003
47-3 Renger van de Kamp Een conflict om de verkondiging van Gods vrije genade mei 2003
47-3 Aart Brons De mondelinge Tora mei 2003
47-3 Kees van den Boogert De Karaieten mei 2003
47-3 Harry Rietveld Hoe lief heb ik uw Wet! (Boekbespreking) mei 2003
47-4 Harry Rietveld Een priestervolk sep. 2003
47-4 Hedde Biesma Van de voorzitter. Een nieuwe Israël-werker. sep. 2003
47-4 Han Schenau Dagboek - van hemelvaart tot hellevaart (1) sep. 2003
47-4 Jan Groenleer Christendom door joodse ogen. Over ‘Dabru emet’ sep. 2003
47-5 Niek Tramper ‘Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien’ nov. 2003
47-5 Rien Vrijhof Israëlwerker uit de startblokken. Interview met drs. C.J. Rodenburg nov. 2003
47-5 Han Schenau Dagboek - van hemelvaart tot hellevaart (2) nov. 2003
48-1 Kees van den Boogert Terugblik op Kerst: Het heil is voor èn uit de Joden jan. 2004
48-1 Hedde Biesma Van de Voorzitter. Bijzondere data jan. 2004
48-1 Gerard den Hertog Wandelingen op de Veluwe (Boekbespreking) jan. 2004
48-1 Kees van den Boogert Joodse feesten en vasten (Boekbespreking) jan. 2004
48-2 Rien Vrijhof Jezus’ laatste oproep aan Jeruzalem apr. 2004
48-2 Kees Jan Rodenburg Van Utrecht naar Jeruzalem apr. 2004
48-2 Rien van der Vegt Emmaüs in Judea apr. 2004
48-3 Peter Buijs Het Nieuwe Verbond mei 2004
48-3 Joop Akker Hadderech mei 2004
48-3 Kees Jan Rodenburg Hemelsblauwe draden mei 2004
48-3 Kees van den Boogert De Noachitische geboden (1) mei 2004
48-3 Renger van de Kamp De volken komen saam mei 2004
48-4 Hedde Biesma De vreugdebode die vrede aankondigt sep. 2004
48-4 Kees Jan Rodenburg Vanuit Jeruzalem sep. 2004
48-4 Kees van den Boogert Op werkbezoek in Israël. Een reisimpressie sep. 2004
48-4 Kees van den Boogert De Noachitische geboden (2) sep. 2004
48-5 Kees Droger Zegenrijk vocht nov. 2004
48-5 Kees Jan Rodenburg Sjemot - Namen nov. 2004
48-5 Aart Brons Hebreeuws nov. 2004
48-5 Niels den Hertog De collecte voor Jeruzalem nov. 2004
49-1 Kees van den Boogert Sabbat, de koningin der dagen jan. 2005
49-1 Kees Jan Rodenburg Sjabbat in Israël jan. 2005
49-1 Leon Erwteman De rol van de Sjabbat voor Messiasbelijdende Joden jan. 2005
49-1 Hedde Biesma Van de Voorzitter jan. 2005
49-2 Jan Groenleer Pesach, het begin van de Grote Feesten mrt 2005
49-2 Leon Meijer Pesachviering door de Messiasbelijdende Joden mrt 2005
49-2 Cor van der Spek Jiddisj mrt 2005
49-2 Hedde Biesma In memoriam: prof.dr. M. Boertien mrt 2005
49-2 Gerard den Hertog Bij het overlijden van G.J. Ornstein mrt 2005
49-3 Harry Rietveld Wekenfeest - Pinksterfeest juni 2005
49-3 Kees van den Boogert Het middelste van de Opgangsfeesten juni 2005
49-3 Geert Cohen Stuart Het Wekenfeest zoals het gevierd en beleefd wordt in Israël juni 2005
49-4 Jan Hoek Israël roept om recht sep. 2005
49-4 Kees Jan Rodenburg Zinloze haat en dwaze liefde; rouwen om de tempel sep. 2005
49-4 Cor van der Spek Land voor Vrede. Twee Joodse visies op de ontmanteling van Joods nederzettingen sep. 2005
49-4 Theo van Campen Berichten vanuit het CIS sep. 2005
49-5 Maarten van der Sluys Grote Verzoendag nov. 2005
49-5 Henk Vreekamp Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender? nov. 2005
49-5 Theo van Campen Tussen twee bergen nov. 2005
49-5 Cor van der Spek Hebreeuws als spreektaal nov. 2005
50-1 Renger van de Kamp Tien mannen en de slip van een joodse man jan. 2006
50-1 Jan Groenleer Israël in de verkondiging van de kerk jan. 2006
50-1 Nelske Timmermans-den Hertog Jeruzalem door middeleeuwse ogen jan. 2006
50-1 Kees van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Ruben, van Marc Chagall jan. 2006
50-2 Jurrian Fahner Psalm 22 en de koning van de Joden mrt 2006
50-2 Nechamah Mayer-Hirsch Gedachten rondom Psalm 22 mrt 2006
50-2 Kees van den Boogert De breuk van synagoge en kerk vanwege de paasdatum. Bespreking van ‘Pasen - feest van bevrijding’ mrt 2006
50-2 Kees van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Juda, van Marc Chagall mrt 2006
50-3 Harry Rietveld Het Israël Gods mei 2006
50-3 Kees Jan Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge. De identiteitsvraag van Messiaanse Joden in Israël mei 2006
50-3 Kees van den Boogert Calvijn als uitlegger van het Oude Testament mei 2006
50-3 Kees van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Jozef, van Marc Chagall mei 2006
50-4 Kees Droger Een sterke band sept. 2006
50-4 Rien van der Vegt 50 jaar - de jubeltijd sept. 2006
50-4 Theo van Campen Israël: subject of object van zending? sept. 2006
50-4 Kees Jan Rodenburg Met Joden de Bijbel lezen sept. 2006
50-4 Kees van den Boogert Vrede over Israël sept. 2006
50-4 Hedde Biesma Van de Voorzitter sept. 2006
50-4 Kees van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Levi, van Marc Chagall sept. 2006
50-5 Hedde Biesma De Naam Jezus nov. 2006
50-5 Kees van den Boogert Nieuwe directeur bij Centrum voor Israëlstudies nov. 2006
50-5 Kees van den Boogert Calvijns visie op Israël nov. 2006
50-5 Kees van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Aser, van Marc Chagall nov. 2006
51-1 Bärry Hartog Achtergrond en symboliek van Soekot jan. 2007
51-1 Bart Wallet Soekot: een samengesteld feest jan. 2007
51-1 Maartje Schenau Woestijn van vreugde . ‘I’m steppin’ around in the desert of joy...’ jan. 2007
51-1 Kees Jan Rodenburg Soekot en de kerk jan. 2007
51-1 Kees van den Boogert Bij de synagoge van Middelburg jan. 2007
51-1 Cor van der Spek Een Hebreeuwse Catechismus van Calvijn jan. 2007
51-1 Centrum voor Israëlstudies Tussen twee bergen. Studiereis naar Israël van 10-20 april 2007 jan. 2007
51-2 Kees van den Boogert Ze hebben Mozes en de Profeten apr. 2007
51-2 Theo van Campen Hoe las de Nadere Reformatie het Oude Testament met het oog op Israël? apr. 2007
51-2 Kees van den Boogert De Synagoge apr. 2007
51-2 Kees van den Boogert De synagoge van Elburg apr. 2007
51-3 Kees van den Boogert De Tora in het hart geschreven mei 2007
51-3 Binyomin Jacobs De Tien Woorden in joods perspectief mei 2007
51-3 Mart-Jan Paul De Tien Woorden in christelijk perspectief mei 2007
51-3 Jurrian Fahner Nogmaals Psalm 22 mei 2007
51-3 Rien Vrijhof Bij de Synagoge van Arnhem mei 2007
51-4 Aart Brons In de eerste plaats voor de Joden sep. 2007
51-4 Kees Droger Op reis tussen twee bijzondere bergen. Persoonlijke indrukken sep. 2007
51-4 Joseph Shulam De Noachitische geboden in het Jodendom en de vroege kerk sep. 2007
51-4 Cor van der Spek Bij de synagoge van Alkmaar. Nog geen synagoge, wel een Joodse begraafplaats in Alkmaar sep. 2007
51-4 Michael Mulder Presentatie boek ‘Hoop voor Israël’ door CIS sep. 2007
51-5 Han Schenau Oog om oog, tand om tand nov. 2007
51-5 Harriët Tamminga-Hebels Een Israëlcommissie aan het werk nov. 2007
51-5 Alie Bakker Bij de synagoge van Zwolle nov. 2007
51-5 Kees van den Boogert Nieuwe Nederlanders nov. 2007
52-1 Niels den Hertog De Hoop van Israël feb. 2008
52-1 Bart Wallet Een kleine introductie tot de halacha. Om de praktijk van het joodse leven 1 feb. 2008
52-1 Harriët Tamminga-Hebels Werken op een joodse begraafplaats feb. 2008
52-1 Wilfred Jacobs Het zionisme kritisch bekeken... feb. 2008
52-2 Wim de Groot Leren als levenshouding apr. 2008
52-2 Kees Jan Rodenburg Israël, wie ben je? Om de praktijk van het joodse leven 2 apr. 2008
52-2 Kees van den Boogert Het rolmodel van de Joden in de theologie van Maarten Luther apr. 2008
52-3 Gert Jan Brienen Van belofte naar vervulling - een missionaire omslag jun. 2008
52-3 Bart Wallet Halacha voor elke dag. Om de praktijk van het joodse leven 3 jun. 2008
52-3 Kees Jan Rodenburg Israël en de protestantse kerken. Interview met rabbijn David Rosen jun. 2008
52-3 Kees van den Boogert Israël, teken van Gods trouw. Bij de 60ste verjaardag van de staat Israël jun. 2008
52-4 Hedde Biesma Lofzang op de God van het leven - enkele overwegingen bij Psalm 16 sep. 2008
52-4 Rien van der Vegt Kleding en huis. Om de praktijk van het joodse leven 4 sep. 2008
52-4 Niels den Hertog Een nieuwe kijk op Paulus? sep. 2008
52-4 Kees Jan Rodenburg Israel 60 jaar. Een impressie sep. 2008
52-5 Kees Droger Erfgenamen en toch een dief... ‘Eerst de Jood en ook de Griek...’ dec. 2008
52-5 Michael Mulder Onder lofzegging gebruik maken van wat God geschapen heeft. Om de praktijk van het joodse leven 5 dec. 2008
52-5 Kees van den Boogert Sjoel Elburg. Museum voor Joods leven in de Mediene dec. 2008
52-5 Cor van der Spek Franse Joden willen klaarheid van Sarkozy dec. 2008
53-1 Jan Groenleer Geroepen om vrij te zijn jan. 2009
53-1 Harry Rietveld Verbond voor het leven. Over de besnijdenis jan. 2009
53-1 Bart Wallet Feesten als identiteit. Messiaanse Joden en het vieren van de joodse feesten jan. 2009
53-1 Kees van den Boogert Israël, bijbels reisdagboek jan. 2009
53-1 Jan Groenleer Ach kind, acht dagen oud jan. 2009
53-2 Kees de Jong Psalm 83 apr. 2009
53-2 Aart Brons Bar Mitswa apr. 2009
53-2 Kees Jan Rodenburg Geen Klaagmuur maar venster naar de Eeuwige apr. 2009
53-2 Hedde Biesma Van de Voorzitter apr. 2009
53-2 Mien van der Klis Predikantenechtpaar voor Nes Ammim apr. 2009
53-3 Rob van der Toorn Bijbellezen als Gods volk jun. 2009
53-3 Rien Vrijhof Onder de Choepa. Over het Joodse huwelijk jun. 2009
53-3 Niels den Hertog Duitse theologen ten tijde van het Derde Rijk jun. 2009
53-3 Florimco van der Rhee Opdat zij barmhartigheid verkrijgen... Israëlvisie en -werk van de Gereformeerde Gemeenten jun. 2009
53-3 Kees van den Boogert Hoe groot mag Israel worden? jun. 2009
53-4 Wim de Groot De doop als vervulling van de besnijdenis sep. 2009
53-4 Kees van den Boogert De weg van de mens naar zijn eeuwig huis sep. 2009
53-4 Theo van Campen Een coccejaanse predikant als pastor van Joodse gevangenen sep. 2009
53-4 Centrum voor Israëlstudies Centrum voor Israel Studies sep. 2009
53-5 Kees van den Boogert Het ons toevertrouwde woord der verzoening dec. 2009
53-5 Kid Lev-Ary De aangewezen tijden dec. 2009
53-5 Wulfert de Greef Calvijn en de Joden dec. 2009
53-5 Harriët Tamminga-Hebels Samen kerk zijn! dec. 2009
54-1 Bart Wallet De rest en het geheel jan. 2010
54-1 Kees Jan Rodenburg Joodse midrasjiem. Bijbellezen met oog voor de actualiteit jan. 2010
54-1 Ad Heystek Yad Elie. Diaconale presentie van de kerken in Israel jan. 2010
54-2 Anne-Wil Jens Christus als zondebok. Impressie van het CIS Studieweekend in november 2009 apr. 2010
54-2 Jan Hoek Geen verzoening zonder bekering apr. 2010
54-2 Kees Jan Rodenburg Overwegingen bij bekering en verzoening apr. 2010
54-2 Florimco van der Rhee Spreken met Israel - zwaktebod of krachtenveld? apr. 2010
54-2 Kees Jan Rodenburg Kairos Palestina apr. 2010
54-3 Jaap Dekker De zegen van Abraham. Schriftstudie naar Genesis 12:1-3 jun. 2010
54-3 Lody van de Kamp De volken mogen delen in de zegen van Abram jun. 2010
54-3 Kees van den Boogert De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering jun. 2010
54-3 Teus Brienen ICI vroeger en nu jun. 2010
54-4 Rien Vrijhof Leven uit genade, worstelen met de wet. Schriftstudie over Handelingen 15:1-11 sep. 2010
54-4 Kees de Jong Uitersten. Een impressie van een Israelreis sep. 2010
54-4 Kees van den Boogert De 9de Av, Tisja be-av sep. 2010
54-4 Kees van den Boogert Van Joodse afkomst en geloven in Jezus. Joodse volgelingen van Jezus sep. 2010
54-4 Pieter Siebesma Messiaans Joodse Theologie sep. 2010
54-5 Robbert Jansen Kinderen van de duivel? nov. 2010
54-5 Florimco van der Rhee Jeruzalem, dat ik bemin... nov. 2010
54-5 Robbert Jansen Broederkus? Een persoonlijke impressie nov. 2010
54-5 Willy Lindwer Synagogen in de Mediene. Tentoonstelling in Sjoel Elburg nov. 2010
55-1 Jan Groenleer Het begin van Leviticus, een uitnodiging tot lezen jan. 2011
55-1 Kees Jan Rodenburg In Israel ingelijfd, door Israel veranderd jan. 2011
55-1 Diane Palm Israel, land van melk en honing? Over het hoe en waarom van diaconale verbondenheid met Israel jan. 2011
55-1 Kees van den Boogert Joodse volgelingen van Jezus - brug tussen synagoge en kerk? jan. 2011
55-1 Kees van den Boogert Alleen jan. 2011
55-2 Raphael Evers De zeven Noachidische voorschriften apr. 2011
55-2 Coen Constandse Manier van leven of tafelmanieren. De Noachidische geboden en Handelingen 15 apr. 2011
55-2 Jan Groenleer Van de Voorzitter apr. 2011
55-3 Kees de Jong Wonen of op weg gaan? Een weg zoeken in vertalingen en berijmingen jun. 2011
55-3 Mart-Jan Paul De tabernakel en tempel in Israël jun. 2011
55-3 Michael Mulder Tempel, synagoge en kerk jun. 2011
55-3 Deputaten Kerk en Israël Persbericht inzake ritueel slachten jun. 2011
55-4 Hans Ruiter Pesach sep. 2011
55-4 Aart Brons Mogen wij u voorstellen... sep. 2011
55-4 Bart Wallet Paulus en het lezen van de Schriften. Dissertatie Michael Mulder biedt nieuwe analyse Romeinen 10 sep. 2011
55-4 Jan Groenleer Van de voorzitter sep. 2011
55-4 Kees van den Boogert Ooggetuige in Israel sep. 2011
55-5 Florimco van der Rhee Werken der wet en de vloek der wet dec. 2011
55-5 Kees van den Boogert Jeruzalem, dat ik bemin. Een verblijfsimpressie dec. 2011
55-5 Bart Wallet Wederopbouw in de schaduw van de Sjoa dec. 2011
55-5 Kees van den Boogert Het Chanoekafeest dec. 2011
56-1 Rob van der Toorn Bidden met Israel, met een lach en een traan jan. 2012
56-1 Kees van den Boogert Jeruzalem dat ik bemin (2) jan. 2012
56-1 Hilbrand van Eeken De plaats van Israel in de Nederlandse kerkordes jan. 2012
56-1 Michael Mulder Rumbula jan. 2012
56-1 Marieke van der Sluis Nes Ammim, een gemeenschap in dialoog jan. 2012
56-2 Rien Vrijhof Waar Israel en de volken elkaar in vrede ontmoeten apr. 2012
56-2 Willem Jan van der Toorn De blijvende betekenis van Gods verbond met Abraham in Genesis 15 apr. 2012
56-2 Hans van der Velden Antisemitisme apr. 2012
56-2 Diane Palm Present waar de pijn gevoeld wordt apr. 2012
56-3 Kees van den Boogert Onze Vader jun. 2012
56-3 Judith van den Boogert De Parents Circle jun. 2012
56-3 Adam van den Berg Christ at the Checkpoint. Een persoonlijke impressie jun. 2012
56-3 Michael Mulder Nieuws van het Centrum voor Israelstudies jun. 2012
56-3 Nes Ammim Ontmoetingen in Israël. Over Nes Ammim jun. 2012
56-4 Bart Wallet Sjabbat en de vraag naar gerechtigheid sep. 2012
56-4 Aart Brons Wat heet ‘Israel’? sep. 2012
56-4 Kees van den Boogert Voorgoed verbonden sep. 2012
56-4 Kees van den Boogert Uitbreiding Sjoel Elburg sep. 2012
56-5 Kees Droger Betraand zaaien nov. 2012
56-5 Hans van der Velden Antisemitisme in het Nieuwe Testament? nov. 2012
56-5 Robbert Jansen ‘Ai-ai-ai’ nov. 2012
56-5 Michael Mulder Een aparte zegen voor Israel? nov. 2012
56-5 Kees van den Boogert Onze Vader (2) nov. 2012
57-1 Jan Groenleer De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos jan. 2013
57-1 Aart Brons Een wereld apart jan. 2013
57-1 Rien Vrijhof De wereld als Heiligdom. Beracha als uiting van de joodse werkelijkheidsbeleving jan. 2013
57-1 Bart Wallet Dynamisch en vitaal. Joden in naoorlogs Nederland jan. 2013
57-2 Wim de Groot Wees niet hoogmoedig, maar vrees... apr. 2013
57-2 Rien van der Vegt Het orthodoxe Jodendom apr. 2013
57-2 Kees van den Boogert Verzoening in het Jodendom tegen de achtergrond van Psalm 51 apr. 2013
57-2 Centrum voor Israëlstudies Berichten van het CIS apr. 2013
57-3 Robbert Jansen Antiek-in-de-hemel. Schriftstudie n.a.v. Openbaring 11:19 jun. 2013
57-3 Pieter Siebesma Messiasbelijdende Joden in Nederland jun. 2013
57-3 Kees van den Boogert Onze Vader (3) jun. 2013
57-3 Kees de Jong Het OJEC jun. 2013
57-3 Kees van den Boogert Abraham Joshua Heschel jun. 2013
57-4 Kees van den Boogert Volharden in het gebed sep. 2013
57-4 Aart Brons Het liberale jodendom sep. 2013
57-4 Joop Zuur Israel en het verbond. Hoofdstuk 9 uit de Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi sep. 2013
57-4 Centrum voor Israëlstudies Berichten sep. 2013
57-5 Kees de Jong Ontbinden of vervullen dec. 2013
57-5 Michael Mulder Joodse christenen in debat dec. 2013
57-5 Michael Mulder Moeten Joodse christenen de Thora houden? dec. 2013
57-5 Bart Wallet Joden, christenen en het christenzionisme dec. 2013
57-5 Florimco van der Rhee Meervoudig verbonden dec. 2013
58-1 Hans Ruiter Het lied van Simeon. Schriftstudie n.a.v. Lukas 2:29-32 jan. 2014
58-1 Aart Brons Een gulden middenweg? De Masorti-beweging jan. 2014
58-1 Aalt Visser Israel uniek? (1) waarom Israel (niet) bijzonder is... jan. 2014
58-2 Florimco van der Rhee Een nieuw verbond apr. 2014
58-2 Aalt Visser Israel uniek? (2) waarom Israel (niet) bijzonder is apr. 2014
58-2 Frans Borsje Onopgeefbaar verbonden! apr. 2014
58-3 Rob van der Toorn De negende dag van de maand Av jun. 2014
58-3 Aart Brons Woorden over het Land jun. 2014
58-3 Jaap de Vreugd Israel jun. 2014
58-3 Hans Ruiter In memoriam: Rudolf Boon jun. 2014
58-3 Michael Mulder Internationale conferentie Messiasbelijdende Joden (aankondiging) jun. 2014
58-3 Robbert Jansen Invulling nodig voor één of meer avonden? 7 lessen over Kerk en Israel jun. 2014
58-4 Rien Vrijhof Maar Ik zeg u.... sep. 2014
58-4 Jan Groenleer ‘Nee’ tegen oplaaiend antisemitisme sep. 2014
58-4 Aart Brons Meer dan verschrikkelijk sep. 2014
58-4 Aart Brons De Sidoer. De Joodse gebedsorde sep. 2014
58-4 Hedde Biesma Herinneringen aan ds. Jan de Jong sep. 2014
58-5 Kees Droger Twee soorten Israel? Schriftstudie n.a.v. Romeinen 9 dec. 2014
58-5 Wim de Groot Helsinki Consultation 2014 dec. 2014
58-5 Kees van den Boogert Laat zich ’t orgel overal dec. 2014
58-5 Wilma Wolswinkel Yad Elie: een uitgestoken hand aan kinderen in nood dec. 2014
58-5 Kees de Jong Bespreking Voorgoed Verbonden op het OJEC dec. 2014
59-1 Jan Groenleer ‘Verbonden’. Een nieuwe naam, een bekend geluid jan. 2015
59-1 Wim de Groot Wat betekent ‘Israël’? jan. 2015
59-1 Aart Brons God sprak Hebreeuws jan. 2015
59-1 Centrum voor Israëlstudies Centrum voor Israelstudies jan. 2015
59-1 Kees van Vianen Verbonden jan. 2015
59-1 Bart Wallet Israel en de nachtelijke worsteling jan. 2015
59-1 Wilma Wolswinkel Jemima: zorg aan gehandicapte kinderen rond Bethlehem jan. 2015
59-1 Kees van den Boogert De chassidische gemeenschap jan. 2015
59-1 Kees van den Boogert Willem van Norel: Joods leven in Elburg jan. 2015
59-2 Jan Groenleer Kerkelijke eenheid en visie op Israel apr. 2015
59-2 Wessel ten Boom Kerkvaders over Israel apr. 2015
59-2 Aart Brons Nieuw Hebreeuws apr. 2015
59-2 Jan Haveman Yachad = samen! apr. 2015
59-2 Andries Knevel Mijn liefde voor Israel apr. 2015
59-2 Kees van den Boogert Israel, het persoonlijk eigendom van God apr. 2015
59-2 Michael Mulder Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christenen in gesprek apr. 2015
59-2 Michael Elias Nes Ammim: van rozenkassen naar dialoog apr. 2015
59-3 Lieuwejan van Dalen Antisemitisme tentoongesteld sep. 2015
59-3 Wim de Groot Notities van een studiebijeenkomst sep. 2015
59-3 Aart Brons Nieuw antisemitisme? sep. 2015
59-3 Joop Akker Haddèrech sep. 2015
59-3 Kees van Vianen Paplepel sep. 2015
59-3 Lieuwejan van Dalen ‘Je broeder is je vijand’ sep. 2015
59-3 Wilma Wolswinkel Musalaha: hoe de woestijn de weg opent naar verzoening sep. 2015
59-3 Aart Brons Samen met Joden de Bijbel lezen sep. 2015
59-3 Kees van den Boogert Liefde voor Israel nader bekeken sep. 2015
59-4 Lieuwejan van Dalen Vreemdelingen liefhebben dec. 2015
59-4 Arthur Alderliesten Dietrich Bonhoeffer en de Jodenvervolging dec. 2015
59-4 Aart Brons Synagoge met Evangelie dec. 2015
59-4 Dep. Israel van de Ger. Gem. Deputaatschap voor Israel GG dec. 2015
59-4 Andries Knevel Op hoop van zegen dec. 2015
59-4 Jan Groenleer Eeuwig duurt zijn trouw. Over Jesaja 41 vers 8 - 10 dec. 2015
59-4 Michael Mulder Een eigen plaats voor Messiaanse Joden dec. 2015
59-4 Kees van den Boogert Verbonden met Israel door de Psalmen dec. 2015
59-4 Florimco van der Rhee Het behoud van heel Israel dec. 2015
60-1 Teus Brienen Gemeenschappelijkheid: in de opdracht feb. 2016
60-1 Bart Wallet Twee mythes over antisemitisme feb. 2016
60-1 Aart Brons Orthodoxe rabbijnen: ‘Het christendom is geen vergissing’ feb. 2016
60-1 Centrum voor Israëlstudies Tournee Israelconsulent en lezingen feb. 2016
60-1 Kees van Vianen Lookdown-generatie feb. 2016
60-1 Wim de Groot De knecht feb. 2016
60-1 Wilma Wolswinkel Yad Elie: schooltuintjes als brug tot verzoening feb. 2016
60-1 Hans Ruiter Joodse bronnen voor de liturgie (1): schriftlezingen feb. 2016
60-1 Jan Groenleer De onverwerkte Holocaust feb. 2016
60-2 Teus Brienen Gemeenschappelijkheid: tot nu toe te weinig bedacht apr. 2016
60-2 Bart Wallet De joods-christelijke confrontatie en de term Israel apr. 2016
60-2 Aart Brons Schijnrein apr. 2016
60-2 Protestantse Kerk Nederland De Protestantse Kerk en Israël apr. 2016
60-2 Andries Knevel Israel, een roeping ook voor jongeren apr. 2016
60-2 Kees Droger Jubelen in Jeruzalem apr. 2016
60-2 Michael Mulder Hoezo Israel? apr. 2016
60-2 Pieter Sijtsma CGK Dokkum, een jaar lang bijzondere aandacht voor Israël apr. 2016
60-2 Kees van den Boogert Luisteren naar de taal van de Bijbel apr. 2016
60-2 Kees van den Boogert Lezen in verbondenheid met Israel apr. 2016
60-3 Teus Brienen Onze roeping vandaag aug. 2016
60-3 Kees van den Boogert Het nut van een Israelzondag aug. 2016
60-3 Aart Brons Protestantse pelgrims aug. 2016
60-3 Vrije Evangelische Gemeenten VerBONDen met Israel. De Bond van Vrije evangelische Gemeenten en Dienst aan Israel aug. 2016
60-3 Kees van Vianen Herkenbaar of undercover-christen? aug. 2016
60-3 Florimco van der Rhee Het Israel van God. Schrifstudie n.a.v. Galaten 6:15-16 aug. 2016
60-3 Wilma Wolswinkel Hoezo Israel? Uitgekozen om tot zegen te zijn... aug. 2016
60-3 Hans Ruiter Joodse bronnen voor de liturgie (2): de preek aug. 2016
60-3 Florimco van der Rhee Boekbespreking: De Messias leren aug. 2016
60-4 Lieuwejan van Dalen Lopen langs de muur nov. 2016
60-4 Bart Wallet Op zoek naar de oorsprong van Israel nov. 2016
60-4 Aart Brons De loofhut - van buiten en van binnen nov. 2016
60-4 Katholieke Raad voor Israël Een Joods hart nov. 2016
60-4 Andries Knevel Het tijdperk ‘Peres’ voorbij nov. 2016
60-4 Kees de Jong ‘Uw God, o Isrel’. ‘God van Israel’ in Psalm 68 nov. 2016
60-4 Michael Mulder Een eye-opener: hoe Messiasbelijdende Joden de Bijbelse feesten vieren nov. 2016
60-4 Hans Ruiter Joodse bronnen voor de liturgie (3): de geloofsbelijdenis nov. 2016
60-4 Lieuwejan van Dalen Van blijvend belang nov. 2016
61-1 Lieuwejan van Dalen Land in brand jan. 2017
61-1 Kees van den Boogert Een joodse stem over Paulus (1) jan. 2017
61-1 Aart Brons Israeliet, Edomiet, Moabiet jan. 2017
61-1 Hersteld Hervormde Kerk Tot een getuigenis... jan. 2017
61-1 Kees van Vianen De wet is een prachtcadeau jan. 2017
61-1 Hans Ruiter Gods ‘tattoo’: Sions muren jan. 2017
61-1 Michael Mulder Aanstaande predikanten naar Israel jan. 2017
61-1 Hans Ruiter Joodse bronnen van de liturgie (4): gebeden jan. 2017
61-1 Kees van den Boogert De Vertelling jan. 2017
61-1 Kees van den Boogert Messiasbelijdende Joden in Israel jan. 2017
61-2 Lieuwejan van Dalen Politiek of religieus probleem? mei 2017
61-2 Wulfert de Greef Calvijn en Israel mei 2017
61-2 Aart Brons Jezus in het Israel Museum mei 2017
61-2 Andries Knevel Gelukkige Israëliërs mei 2017
61-2 Rien Vrijhof Het JA van God mei 2017
61-2 Annemieke Steitner Centrum voor Israelstudies benoemt toeruster mei 2017
61-2 Wim de Groot Gecompleteerde Joden mei 2017
61-2 Lieuwejan van Dalen Hoogtepunten in het Heilige Land mei 2017
61-3 Lieuwejan van Dalen Inhoudloos sep. 2017
61-3 Kees van den Boogert Paulus: altijd Jood gebleven! sep. 2017
61-3 Niels van Driel Jeruzalem vice versa sep. 2017
61-3 Kees van Vianen Schimmenspel? sep. 2017
61-3 Rob van der Toorn Een nieuw verbond, hetzelfde land sep. 2017
61-3 Michael Mulder Ons gezicht in Jeruzalem sep. 2017
61-3 Kees van den Boogert Tweeduizend jaar confrontatie sep. 2017
61-3 Lieuwejan van Dalen Jeruzalem, dat ik bemin sep. 2017
61-4 Lieuwejan van Dalen Voorgoed verbonden? nov. 2017
61-4 Nico Cornet Een koninkrijk van priesters nov. 2017
61-4 Rien Vrijhof Een stapje opzij nov. 2017
61-4 Andries Knevel Begrijpelijk? nov. 2017
61-4 Lieuwejan van Dalen De profetie van Zacharias nov. 2017
61-4 Annemieke Steitner Nieuwe kansen voor jongeren nov. 2017
61-4 Tjerk Visser ‘Jeruzalem waar ik van houd?’ nov. 2017
61-4 Niels van Driel Geschiedenis van de Joden in Nederland nov. 2017
62-1 Lieuwejan van Dalen Trump en Jeruzalem feb. 2018
62-1 Aart Brons Reiswijzer voor protestantse pelgrims feb. 2018
62-1 Rien Vrijhof Vergeet de brievenbus niet feb. 2018
62-1 Kees van Vianen Bak ellende of liefde? feb. 2018
62-1 Bart Wallet De twaalf stammen van Israel en de menigte uit alle volken. Schriftstudie n.a.v. Openbaring 7: 4, 9 feb. 2018
62-1 Michael Mulder Nieuw gezicht in Jeruzalem feb. 2018
62-1 Florimco van der Rhee Verrijkende ontmoetingen feb. 2018
62-1 Michael Mulder Komt Jezus snel terug? feb. 2018
62-2 Lieuwejan van Dalen Gods trouw, onze hoop mei 2018
62-2 Theo van Campen Israel in de visie van de Nadere Reformatie mei 2018
62-2 Michael Mulder Israel als uitdaging voor kerk en theologie mei 2018
62-2 Andries Knevel Israelmoeheid mei 2018
62-2 Kees Droger Verloren schapen, maar wél schapen mei 2018
62-2 Tjerk Visser ‘Je moet er geweest zijn’ mei 2018
62-2 Tanneke Diepenbroek-Walhout Israel in de Nadere Reformatie: boeiender dan verwacht! mei 2018
62-2 Wim de Groot Christendom en antisemitisme mei 2018
62-3 Lieuwejan van Dalen Wonder Israel sep. 2018
62-3 Alfred Muller Een successtory met onopgeloste problemen  sep. 2018
62-3 Albert Groothedde ‘Gods eigen land’ sep. 2018
62-3 Kees van Vianen ‘Ja’ zeggen sep. 2018
62-3 Albert Hoekman De hoop van Israel. Schriftstudie n.a.v. Handelingen 28:20 sep. 2018
62-3 Michael Mulder 70 jaar Israel... teken van hoop! sep. 2018
62-3 Marry van Ark Niet klein te krijgen sep. 2018
62-3 Lieuwejan van Dalen 12 artikelen over Israel sep. 2018
62-4 Lieuwejan van Dalen Druk van alle kanten nov. 2018
62-4 Gerard Wassink Herenigd onder één Koning. Profetieen over de toekomst van het Tienstammenrijk nov. 2018
62-4 Albert Groothedde Een soeka op het balkon nov. 2018
62-4 Andries Knevel Het andere Israel nov. 2018
62-4 Arjan Fokkema Ook de Griek, maar eerst de Jood. Schriftstudie n.a.v. Romeinen 2:28-29 nov. 2018
62-4 Jacco Overeem Grenzen, bronnen en generaties nov. 2018
62-4 Arnold Huijgen Dordt en Jeruzalem nov. 2018
62-4 Lieuwejan van Dalen Tel Israel. Het verhaal van de Joodse staat nov. 2018
63-1 Lieuwejan van Dalen Bewijzen uit de bodem jan. 2019
63-1 Kees Budding Zwerver tussen kerk en Israel. Maas Boertien in Jeruzalem (1960-1967) jan. 2019
63-1 Albert Groothedde In Jezus geloven in Israel jan. 2019
63-1 Kees van Vianen Swipen, liken en matchen jan. 2019
63-1 Wim de Groot Heel Israel zalig jan. 2019
63-1 Annemieke Steitner Een Joods-Arabische bijenkorf jan. 2019
63-1 Hans Ruiter ‘De levende God zij eeuwige eer’ jan. 2019
63-1 Jolien Hoekman-de Boer Het verborgen dorp jan. 2019
63-2 Lieuwejan van Dalen Terug van nooit weggeweest mei 2019
63-2 Bart Wallet De kleine gereformeerde kerken en de joods-christelijke dialoog mei 2019
63-2 Albert Groothedde Tussen politiek en religie mei 2019
63-2 Andries Knevel O, dat supersessionisme! mei 2019
63-2 Frank Meijer Jozef en Jezus mei 2019
63-2 Ton van der Wekken Tien dagen studeren in Jeruzalem mei 2019
63-2 Anne Vader Kogelfabriek onder de grond mei 2019
63-2 Niels van Driel Veel valse hoop mei 2019
63-3 Lieuwejan van Dalen Zondebok sep. 2019
63-3 Rien Vrijhof Bidden om verzoening sep. 2019
63-3 Albert Groothedde Bekering en vergeving. In gesprek met rabbijn Keesing over Jom Kipoer sep. 2019
63-3 Kees van Vianen A losing game sep. 2019
63-3 Kees van den Boogert Jom Kipoer, Grote Verzoendag sep. 2019
63-3 Michael Mulder Inkeer met Israel sep. 2019
63-3 Alfred Muller Rampspoed door foute interpretaties sep. 2019
63-3 Albert Hoekman Drie grote joodse feesten sep. 2019
63-4 Lieuwejan van Dalen BDS nov. 2019
63-4 Albert Hoekman Met dank aan de Karaieten... Sola Scriptura! nov. 2019
63-4 Joan Bonhof Nieuwe directeur CIS: Joan Bonhof (47) nov. 2019
63-4 Andries Knevel Mohammed nov. 2019
63-4 Geert Jelle Post Jezus verhoogd voor Israel nov. 2019
63-4 Albert Groothedde Haat en liefde in Israel nov. 2019
63-4 Niels van Driel Als gezin naar Israel nov. 2019
63-4 Bart Wallet De misleidingsindustrie nov. 2019
64-1 Lieuwejan van Dalen Israel: land en staat jan. 2020
64-1 Pieter de Boer Verwarrende Israeltheologie jan. 2020
64-1 Albert Groothedde De messias is gekomen…! Of toch niet? jan. 2020
64-1 Andries Knevel Water kijken jan. 2020
64-1 Bart Wallet De verworpene centraal jan. 2020
64-1 Michael Mulder Als student naar Israel jan. 2020
64-1 Kees van den Boogert Dagboek uit Jeruzalem jan. 2020
64-2 Lieuwejan van Dalen Corona in Israel apr. 2020
64-2 Niels den Hertog Koopmans – bewogen met Israel apr. 2020
64-2 Albert Groothedde Bent U Degene die komen zou. of verwachten wij een ander? apr. 2020
64-2 Albert Groothedde Corona als splijtzwam apr. 2020
64-2 Ton van der Wekken Zó is God apr. 2020
64-2 Jacco Overeem Verdeeldheid en verbondenheid apr. 2020
64-2 Piet Jonkers Niet ver van verdwijning... apr. 2020
64-2 Niels van Driel Ontkomen apr. 2020