Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Jubelen in Jeruzalem
omhoog

Undefined variable $insert_section

Jubelen in Jeruzalem

Undefined variable $v

Psalm 87

We zingen hem graag,

Undefined variable $v

Psalm 87. De tekst is boeiend, de Geneefse melodie fraai. Vooral op Pinksteren of op een zendingsdag heffen we deze Psalm graag aan, omdat we hem als een zendingslied ervaren. Toch is bij nader inzien de precieze betekenis van de woorden van dit lied nog niet zo gemakkelijk aan te geven. In deze Schrift­studie wordt geprobeerd de inhoud van deze Psalm te verstaan.

Opschrift en indeling

Het opschrift van

Undefined variable $v

Psalm 87 plaatst ons voor niet al te grote moeilijkheden. Een vraag is wel of het hier gaat om een lied voor de Korachieten of om een lied van hen. De Statenvertaling kiest voor het eerste, vele andere vertalingen voor het laatste. Het is aannemelijk dat deze Psalm uit de kring van de Korachieten komt en dat zij bedoeld is om gebruikt te worden in de eredienst in de tempel.

Psalm 87 wordt getypeerd als een ‘psalm’, d.i. een lied waarbij een tokkel­instrument wordt gebruikt en als een ‘lied’ dat bedoeld is om gezongen te worden. Wanneer de Psalm is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen.


Een indeling van de Psalm is gemakkelijk te maken aan de hand van de twee ‘sela’s’ die erin voorkomen. Het is nog steeds niet precies bekend wat dit Hebreeuwse woordje betekent. Gedacht is aan een rustteken, muziekteken of herhalingsteken. In deze Psalm staan ze in ieder geval aan het einde van een couplet. We kunnen de Psalm derhalve verdelen in

Undefined variable $v

vers 1b-3 (couplet 1),

Undefined variable $v

vers 4-6 (couplet 2) en

Undefined variable $v

vers 7 (couplet 3). We zullen nu de coupletten een voor een bespreken.

Een unieke stad

De eerste vraag bij het lezen van

Undefined variable $v

het eerste couplet van Psalm 87 is wie hier aan het woord is. Het gaat hier om woorden van de zonen van Korach. Zij zetten dit lied in met de (h)erkenning dat het fundament van Jeruzalem op heilige bergen rust. Dat zijn de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Het kunnen ‘heilige’ bergen genoemd worden, omdat deze bergen door God afgezonderd zijn van alle andere bergen op de wereld en bestemd zijn voor het dragen van Zijn stad en Zijn heiligdom in die stad, waar Hij als de Heilige van Israël geëerd en gediend wil worden. Het valt op dat in

Undefined variable $v

vers 1 geen werkwoord staat. Letterlijk staat er: ‘Zijn fundament op bergen van heilig­heid’. Een mooie aanvulling is het werkwoord ‘rusten’. Het fundament van Jeruzalem en van de tempel rust op een stevige ondergrond. Op de berg Sion en ten diepste op de wil van God.


In

Undefined variable $v

vers 2 wordt gezegd dat de HEERE Jeruzalem bijzonder liefheeft. De poorten van Sion staan voor héél Sion (vgl. Gen. 22:17), voor héél Jeruzalem. Die stad is Gods uitverkoren stad. Ze staat boven alle woningen d.w.z. boven alle steden en dorpen in Israël. Ze staat boven alle steden op de aarde. Er is geen stad in de wereld zoals Jeruzalem. Dat is waar voor de tijd waarin is gedicht en dat is nog steeds zo.


In

Undefined variable $v

vers 3 wordt aangegeven waarom Jeruzalem zo’n bijzondere stad is. Heerlijke dingen zijn er immers over haar te zeggen. En die worden er ook over haar verteld. Over de stad van God doen wonderlijke verhalen de ronde. Welke dan? Het woord ‘sela’ geeft misschien aan dat we even moeten stoppen met lezen om na te denken over deze vraag...

Bijzondere boorlingen

We stellen aan het begin van

Undefined variable $v

het tweede couplet van Psalm 87 opnieuw de vraag: wie is hier aan het woord? Het zijn in ieder geval niet de Korachieten als groep die hier spreken, want

Undefined variable $v

vers 4 begint met een werkwoord in de eerste persoon enkelvoud. Wie is die ‘ik’ en even verderop in de tekst die ‘mij’? Alle vertalingen die ik raadpleegde, schrijven ‘Ik’ en ‘Mij’, met een hoofdletter. Hier is de HEERE dus zelf aan het woord. Hij neemt als het ware het woord van de Korachieten over en zingt verder over de stad die Hij zo bovenmate liefheeft.


In

Undefined variable $v

vers 4 zegt de HEERE dat er allerlei mensen in Sion geboren zullen worden. Hij noemt vijf soorten mensen. In de eerste plaats mensen die uit Rahab d.i. Egypte komen (vgl. Jes. 30:7). In de tweede plaats mensen die afkomstig zijn uit Babel. Daarnaast noemt de HEERE mensen met een achtergrond in Filistea, Tyrus en Ethiopië. En de eigen bewoners van Sion dan? Die worden door de HEERE hier niet genoemd.


In

Undefined variable $v

vers 5 krijgen de Korachieten weer het woord. Zij zingen dat van Sion wordt gezegd: man voor man van die vijf genoemde groepen mensen zijn dáár geboren. Dat wil zeggen: zij zullen daar geboren worden, doordat zij de HEERE zullen leren kennen. Die vijf groepen mensen zullen zijn onder hen die de HEERE zullen kennen. Er zijn dus blijkbaar ook nog ánderen onder hen. Vooraan staat het Joodse volk zelf. Dat is het eerste volk dat de HEERE heeft leren kennen. Het volk van God zal dus bestaan uit Joden én heidenen. Het perspectief van de belofte aan de aarsvaders klinkt in deze Psalm heel duidelijk door (vgl.