Vrede over Israël, jrg. 53 no. 1
Van de redactie


Het eerste nummer van jaargang 53 ligt voor u. In deze jaargang vragen we aandacht voor de levenscyclus binnen het jodendom. Elke levenscyclus kent zijn overgangsriten. In de loop van het jaar zullen de besnijdenis, de volwassen­wording, het huwelijk en het levenseinde aan de orde komen. In dit nummer wordt de betekenis van de besnijdenis uiteengezet.


Ds. J. Groenleer neemt ons in de Schriftstudie Geroepen om vrij te zijn mee naar het boek Leviticus. Dit boek vormt het hart van de Tora. Het stelt thema’s als verzoening en heiliging van het leven aan de orde. In de Schriftstudie ligt het hoofdaccent op de levensheiliging die zich uit in de vreugde der wet. Maar hoe verhouden zich de bloedrite en de levensheiliging tot elkaar? En vormen het boek Leviticus uit de Tenach en Galaten uit het Nieuwe Testament toch meer een eenheid dan op het eerste gezicht lijkt? Zomaar enkele vragen die aan de orde worden gesteld. Boeiend is de manier waarop de auteur ons in het begin van zijn artikel het spreken over ‘het bestaan van God’ inzichtelijk maakt.


Ds. J. Groenleer heeft ook een gedicht over de besnijdenis van Jezus op de achtste dag gepubliceerd. U treft het in het V.o.I.-nummer aan in een kadertje in het artikel over de besnijdenis.


Ds. H.D. Rietveld bijt de spits af met een artikel over het jaarthema de levens­cyclus. Hij laat in zijn artikel dat als titel meekreeg Verbond voor het leven de verschillende aspecten van de besnijdenis van jongetjes binnen het jodendom zien. Hoewel bij de besnijdenis stellig een hygiënisch aspect meespeelt, ligt het hoofdaccent bij deze rite bij de opname binnen het verbond van God met zijn volk. De rite zelf en wie daarbij een rol spelen - het wordt uitgebreid beschreven.


De twee laatste artikelen zijn boekbesprekingen.

Dr. Evert W. van de Poll ging in zijn dissertatie Sacred times for chosen people. Development, analysis and missiological significance of messianic Jewish holiday practice op zoek naar de identiteit van Messiasbelijdende Joden. Hij concentreerde zich daarbij op de wijze waarop deze groep de feesten viert. Aan welke feesten wel en aan welke geen aandacht wordt geschonken. Een belangrijke vraag daarbij is bij wie ze zelf vinden dat ze als groep thuishoren, bij de Joden of bij de christenen? Of gaan ze misschien een eigen ‘derde weg’?

Bart Wallet maakt ons in zijn artikel Feesten als identiteit een beetje wegwijs in dit vraagstuk. Aan het slot stelt hij de schrijver een paar kritische vragen.


De tweede boekbespreking is van mijn hand, ds. C.J. van den Boogert.

Dr. Willem S. Duvekot schreef een handzaam boekje getiteld Israël, Bijbels Reisdagboek, Meditatieve gids langs 21 plaatsen. Hij voert ons langs 21 plaatsen in Israël en geeft over elke plaats in het kort enige informatie gevolgd door een meditatie gebaseerd op een bijbelverhaal of een gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël. Door mij werd het stukje over de christelijke nederzetting Nes Ammim er uitgelicht, mede omdat op die plek aandacht wordt besteed aan zowel Joden, christenen als Arabieren.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel