Van de voorzitter


Drie gebeurtenissen van de afgelopen tijd zijn het vermelden waard.

Benoeming Israëlconsulent

Ds. Aart Brons werd door het Centrum voor Israëlstudies benoemd tot Israëlconsulent. Daarmee zal binnen betrekkelijk korte tijd weer in de vacature kunnen worden voorzien die was ontstaan door de terugkomst naar Nederland van drs. Kees Jan Rodenburg. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming. Deputaten zijn dankbaar dat dit belangrijke werk doorgang kan blijven vinden.

Ds. Brons is om zo te zeggen geen vreemde in Jeruzalem. Jarenlang heeft hij mogen dienen in het deputaatschap Kerk & Israël. Hij kent de vreugden en de specifieke moeiten die er zijn in de relatie van de Kerk met Israël.

De komende tijd zal voor hem intensief gevuld zijn met voorbereidingen op het vertrek naar Israël en het werk dat hem daar wacht. We wensen hem en zijn vrouw van harte sterkte en Gods zegen toe in deze voorbereidingstijd en in de tijd die komt in Israël.

Promotie directeur Centrum voor Israëlstudies

Op woensdag 8 juni promoveerde drs. Michael Mulder, directeur van het Centrum voor Israëlstudies, aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn tot doctor in de theologie. De aula van de universiteit was tijdens deze plechtigheid afgeladen vol. Het was dan ook een lange stoet van aanwezigen die na afloop dr. Mulder met deze behaalde doctorsgraad feliciteerde.

De titel van zijn proefschrift luidt: “Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21”. Het mag duidelijk zijn dat de inhoud daarvan alles te maken heeft met de verhouding Kerk en Israël. Juist in de hoofdstukken 9-11 van de brief aan de Romeinen wordt daarover diepgaand gesproken.

De eerste stelling van het proefschrift geeft in het kort weer waar het om gaat: “Om de betekenis van Paulus’ citaten in Romeinen 10 goed te verstaan, is het noodzakelijk de oudtestamentische context van deze aanhalingen consequent en systematisch bij de uitleg te betrekken. Op deze wijze komt er een scherper zicht op de eenheid van Paulus’ gedachtegang in Romeinen 9-11, dan wanneer men deze context buiten beschouwing laat”.

Ook langs deze weg feliciteren we dr. Mulder en zijn vrouw van harte met deze bijzondere gebeurtenis. We hopen dat zijn proefschrift een bijdrage zal leveren aan het beter verstaan van de aangegeven teksten in de brief aan de Romeinen, en dat het dienstbaar mag zijn in de ontmoeting tussen Kerk en Israël.

Overlijden broeder Klaas van Smeden

Deputaten hebben met ontroering het bericht ontvangen dat broeder Klaas van Smeden op 12 juli j.l. in zijn woonplaats Groningen is overleden. Broeder Van Smeden was van 1993 tot 2007 lid van het deputaatschap Kerk en Israël namens de kerk van Groningen die lange tijd een van de gemeenten is geweest van waaruit een predikant werd uitgezonden naar Israël.

We herinneren hem als een warm mens die zeer betrokken was bij het werk van ons deputaatschap en die daarin met zijn gaven en mogelijkheden ook een waardevolle bijdrage heeft mogen leveren. We bidden zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de troost toe van de God van Israël die in Jezus, de Messias, verlossing en leven uit de dood aan het licht heeft gebracht.

ds. Jan Groenleer
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 4 (sep. 2011)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel