Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Gemeenschappelijkheid: in de opdracht
omhoog

Undefined variable $insert_section

Gemeenschappelijkheid:
in de opdracht


In 2016 verschijnt er van mijn hand een laatste publicatie: Basic dates van de Diaconiologie. Eerherstel voor de bedieningen van het Woord (800 bladzijden in 3 delen). Het laatste hoofdstuk Israëllogie gaat over de verhouding Israël en Kerk. Daarin geef ik mijn visie weer, door de jaren gevormd, over de boven genoemde verhouding. Een samenvatting van dit gedeelte volgt hier.

Gods geschenk aan Israël

Israël heeft van de Here God een bijzondere schat gekregen: de Tenach, het oude of eerste Testament. Israël is het uitverkoren volk van de drie-enige God, aan wie de verbonden en daarin de beloften zijn toevertrouwd. Paulus schrijft in de Brief aan de Romeinen de sterke woorden:

Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen
(