Als student naar Israël


Elk jaar biedt de Christelijke Hogeschool in Ede aan HBO-studenten de kans om op een unieke manier kennis te maken met Israël. De module ‘Israël, bron en beroep’ wordt als ‘minor’ aangeboden. Daarmee zijn niet alleen studiepunten te behalen, het vak biedt ook geestelijke vorming en bezinning op de verbondenheid met Israël. Studenten van alle academies kunnen zich ervoor inschrijven.


Tijdens de reis die bij het studieprogramma hoort, maken de studenten kennis met het land en de Bijbelse plaatsen. Ook moeten zij ter plekke een onderzoek doen naar een leervraag vanuit het eigen beroepsperspectief. Omdat het om studenten van diverse HBO-opleidingen gaat, is er een breed aanbod van opties om zich tijdens de studiereis in te specialiseren. Bijvoorbeeld rond thema’s als multi­culturaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de Joodse visie op opvoeden of de mensvisie in zorginstellingen in Israël.

Levensveranderend

Door de ontmoeting met religieuze Joden gaan studenten nadenken over hun eigen omgang met de Bijbel en hoe zij zelf keuzes maken in hun leven als gelovige en als beroepsbeoefenaar. Ontmoetingen met Arabische christenen laten weer een ander perspectief zien.

Het is prachtig om te merken hoe twee weken intensieve studie in Israël studenten vaak een andere blik geven op wie zij zelf zijn, op wat ze geloven en de manier waarop ze in hun vak staan. Ook de onderlinge gesprekken met deel­nemers vanuit andere opleidingen dragen hier aan bij. Voor velen was de reis die in het kader van deze minor wordt aangeboden een levensveranderende ervaring.

Beroepsproducten

Aan het slot van het kleine onderzoek dat studenten ter plekke moeten onder­nemen wordt van hen een beroepsproduct verwacht, waarbij ze de opgedane ervaringen delen met anderen. Zo schreef een student communicatie een artikel in het Nederlands Dagblad. Een student sociale studies ontwierp een handreiking voor jongerenwerkers om over het thema antisemitisme door te spreken aan de hand van een film. Een theologiestudent organiseerde een viering in zijn stage­gemeente waarin Israël centraal stond.

De organisatie van deze module met studiereis is mogelijk door een intensieve samenwerking met het CIS, waar de Christelijke Hogeschool Ede in participeert. Op die manier kan gebruik gemaakt worden van de vele contacten die Albert Groothedde als vertegenwoordiger van het CIS in Jeruzalem onderhoudt, zowel met religieuze Joden als met Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen.

Elke HBO-student

Wie niet aan de CHE studeert en wel belangstelling heeft voor deze minor kan daar als zogeheten ‘Kies Op Maat’-student aan deelnemen. De minor wordt elk jaar in het eerste blok van het seizoen georganiseerd en omvat 15 studiepunten. Op de website van de CHE en kiesopmaat.nl is de benodigde informatie hierover te vinden.

Bij dit artikel gaan drie impressies van deelnemers aan de minor die in het afgelopen semester deelnamen aan dit studieprogramma.

Dr. M.C. Mulder is onder meer wetenschappelijk medewerker bij het CIS.Joden en Arabieren in Israëlische zorginstellingen

Als derdejaars verpleegkundestudent ben ik mee geweest met de studiereis naar Israël. Hier heb ik met een deel van de groep onderzoek gedaan naar hoe Joden en Arabieren omgaan met multiculturaliteit in de zorg. We zijn hiervoor op bezoek geweest bij een aantal zorginstellingen in Israël, waaronder het Shaare Zedek Ziekenhuis en Aleh, en hebben daar interviews gehouden.

Hieruit bleek dat er in de zorg in Israël goede samenwerking is tussen Joden en Arabieren, iets waarin de zorgsector uniek is. Het was heel mooi om te zien hoe Joden en Arabieren samenwerken in harmonie doordat er begrip en respect voor elkaar is. Verschillen in cultuur en religie worden aan de kant gezet en de zorg voor de patiënt staat op één, wat zijn of haar achtergrond ook is. Dit alles met heel veel liefde en toewijding.

Daarnaast heb ik in een christelijk verpleeghuis voor Messiaanse Joden en Arabische christenen ook gezien wat er gebeurt wanneer Christus’ liefde centraal staat en er vanuit dat perspectief naar elkaar gekeken wordt; er wordt geleefd in harmonie met elkaar. Het was heel bijzonder om van dichtbij mee te mogen maken hoe ondanks alle verschillende religieuze en culturele achtergronden maximaal samengewerkt kan worden en hoe Gods Woord hierbij de grondslag is. Dit zien was verrijkend en inspireert me om later als christen ook op deze manier te werken.

Judith van Everdingen, student Verpleegkunde, CHE


Heiligheid in Israël

Als theologiestudente word ik dagelijks bepaald bij Israël. Door de verhalen uit de Bijbel en via de media. Een studiereis met een onderzoeksdoel zou me, zo hoopte ik, verder helpen in mijn denken en handelen. Onze groep stelde daarbij de vraag: ‘Hoe geven Joden en Christenen in Israël gestalte aan de heiligheid van God op verschillende plaatsen en tijden?’ Daarnaast maakte ik ook een persoonlijk beroepsproduct over de vraag: ‘Wat is er nodig voor een gelijkwaardige dialoog?’

Tijdens de reis, waarin we veel Bijbelse plaatsen aandeden, waren er interviews, gesprekken en lezingen om te zoeken naar antwoorden op de groeps- en beroepsvraag. Beide producten smolten voor mij samen tijdens de reis. Door gelijkwaardig de dialoog aan te gaan met Joden, kwamen er open gesprekken over het thema ‘heiligheid’.

We betitelen Joden veelal als wettisch, zonder levend geloof. Ik heb geluisterd en gevraagd en niet mijn overtuiging opgedrongen. Zo raakten we verbonden met elkaar. Juist deze verbondenheid is belangrijk om antwoord te krijgen op de vraag over leven in heiligheid. God is de bron van heiligheid. Wanneer ons leven geheel gericht is op God, we Zijn wet gehoorzamen en met de juiste intentie leven, dan ontstaat er heiligheid in ons leven. Dat hebben we in Israël in tal van persoonlijke ontmoetingen gezien en meegemaakt.

Rianne Buijserd, student Theologie, CHE


Een bredere visie op het conflict en verzoening

Plotseling sta ik daar. Net over de grens van de Westbank. Graffititeksten en een massale betonnen muur. De sfeer is gespannen. Ietwat onrealistisch om te beseffen dat achter één checkpoint de wereld zo anders kan zijn. Al kijkend naar de teksten op de muur, besef ik dat alle interviews en krantenkoppen niet in de buurt kwamen van hetgeen ik hier en nu ervaar. Zoveel leed, zoveel onrecht.

Deze reis hebben wij vanuit verschillende oogpunten naar het conflict tussen de Joden en Palestijnen gekeken door middel van interviews, bezoeken aan organisaties en sprekers, die ons iets over het land Israël wilden meegeven. Voor ons erg bijzonder, maar ook erg verwarrend. Iedere persoon zijn eigen mening, eigen waarheid en de eigen trauma's over het conflict.

Deze reis heeft mij uitgedaagd om een bredere visie te ontwikkelen over het conflict. Het heeft me geholpen om mijn westerse bril af te zetten en om het conflict eens vanuit een Joodse en Arabische c.q. Palestijnse bril te bekijken. Ik heb hiervan geleerd om mij te richten op het individu, in plaats van de groep. Eigenlijk precies zoals Jezus het ons leert.

Gert Schuitemaker, student Sociale Studies (SPH), Hogeschool Leiden

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 64 nr. 1 (jan. 2020)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x