Vrede over Israël, jrg. 51 no. 4
Van de redactie


Het vorige nummer was gewijd aan de Tora en had de titel ‘hoe lief heb ik uw wet’ mee kunnen krijgen. In deze uitgave vragen we nogmaals aandacht voor de Tora, nu echter toegespitst op de vraag welke betekenis de Tora heeft als Jezus als de Messias erkend dan wel afgewezen wordt.


Ds. A. Brons verzorgt de Schriftstudie: In de eerste plaats voor de Joden. Hij laat vanuit Handelingen 3 zien hoe Petrus Jezus als de Messias van Israël verkondigt. Mozes en de Profeten, de Tora, getuigen van Hem. Toch wijst de Joodse Raad Hem af. Betekent dit laatste nu dat God zijn volk verstoten heeft en dat Hij als gevolg daarvan ook de Tora van Israël afgenomen heeft? Integendeel! Petrus blijft zijn volksgenoten aanspreken als ‘zonen van de profeten en van het verbond...’, en roept hen op Jezus als de Messias te erkennen.


Het tweede artikel, Op reis tussen twee bijzondere bergen, is geschreven door ds. C.J. Droger. Hij geeft een reisverslag van de studiereis naar Israël die van 10 tot en met 20 april van dit jaar plaatsvond. De reis, die werd georganiseerd door het Centrum voor Israëlstudies (CIS), had als thema: de betekenis van de Tora voor Joden en christenen. De meest centrale vraag die zich tijdens de reis aan hem opdrong is: ‘wat is het nut van het doen van de Tora als je Jezus niet als de Messias erkent?’ Betekent dat dan altijd ‘de ijver tot God zonder verstand’? Anders gezegd: Welke betekenis heeft de Tora zonder het geloof in Jezus?


Dr. Joseph Shulam draait in het derde artikel de vraag om. Wat betekent geloof in Jezus zonder gehoorzaamheid aan de Tora? Dr. Shulam, die directeur van Netivyah Bible Instruction Ministry, nieuwtestamenticus, Messiasbelijdende Jood en voorganger van Ro’eh Yisra’el is, hield tijdens de Israëlreis een lezing over De Noachitische geboden in het Jodendom en de vroege kerk. Hij stelt dat wij, gelovigen uit de volken, met een minimum aan geboden mogen beginnen, maar dat dit naar meer smaakt. Hij wijst daarbij op de blijvende betekenis van de synagoge waar Mozes, de Tora, elke sabbat gelezen wordt (Hand. 15:20).

Dit artikel is met nog een aantal andere, die tijdens de studiereis van het CIS werden gehouden, ook te vinden op de website van het CIS: www.centrumvoorisraelstudies.nl


Drs. Cor van der Spek neemt ons in de serie ‘synagogen in Nederland’ mee naar Alkmaar. In zijn bijdrage Bij de synagoge van Alkmaar vertelt hij over de Joodse gemeenschap in Alkmaar en een schoonmaakbeurt van de Joodse begraafplaats door jongeren van de CGK en GVK uit Broek op Langedijk.


Tenslotte een aankondiging van het derde boek van het CIS: ‘Hoop voor Israël’.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x