Vrede over Israël, jrg. 52 no. 5
Van de redactie


Jodendom wordt wel ‘een manier van leven’ genoemd. In jaargang 52 vragen we voor deze thematiek aandacht. Elk hoofdartikel krijgt daarom de titel ‘Om de praktijk van het Joodse leven’ mee. Naast het hoofdartikel treft u de gebruike­lijke Schriftstudie, de introductie van een pas geopend Joods museum en een protest van Franse Joden aan.


Ds. C.J. Droger, verzorgt als lid van Deputaten Kerk en Israël de Schriftstudie. Centraal staan de woorden uit Romeinen 1:16 ‘eerst de Jood en ook de Griek’. Uitgaande van het boek van dr. R. Bos, Wij hebben gehoord dat God met u is. Preken vanuit het Oude Testament, benadrukt hij dat er bij de omgang met het Oude Testament aandacht moet gegeven worden aan de zogenaamde sensus israelitcus. Daarbij gaat het om het besef dat de Tenach eerst aan Israël gegeven werd en dat wij ‘mede’-erfgenamen zijn geworden. Doen we dat niet dan ontnemen we Israël de Schrift wederrechtelijk. Zijn Schriftstudie draagt daarom de titel Erfgenamen en toch een dief...? Daarnaast mogen we Israël niet ontwetend laten van de overtuiging van de apostelen dat Jezus de Messias van Israël is.


Drs. M.C. Mulder, directeur van het Centrum voor Israëlstudies, sluit de serie artikelen over ‘om de praktijk van het Joodse leven’ af met een bijdrage over de betekenis van de berachot, de lofzeggingen waarvan het Joodse leven doortrokken is. Deze lofzeggingen komen ook terug in Nieuwe Testament. Zo houdt Paulus ons voor dat al het geschapene onder dankzegging (beracha) aanvaard mag worden. In zijn artikel ‘Onder lofzegging gebruik maken van wat God geschapen heeft’ is tevens het schema van het dagelijkse gebed in het Joodse leven en het volkomen Joodse gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader, opgenomen. Toegevoegd werd ook de tekst van enkele gebeden uit het Achttiengebed.


Drs. C.J. van den Boogert neemt ons mee naar het op 6 juni jl. geopende Joodse Museum over het Joodse leven in de Mediene (Provincie) te Elburg. De nog intact zijnde synagoge, die echter buiten gebruik was vanwege in het heden ontbreken van een Joodse gemeenschap te Elburg, werd als een echt verhalenmuseum ingericht. De bezoeker krijgt een goede indruk van de manier van leven van Joden in ons midden voor de Tweede Wereldoorlog. De positieve beschrijving van het leven van de Joodse gemeenschap, die goed geïntegreerd was in de Elburgse samenleving, wordt bewust centraal gesteld. Het doet echter pijn dat er nu in Elburg geen Joodse gemeente is, waar ‘Mozes elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen' (Hand. 15:21). Het artikel draagt de titel Sjoel Elburg: De geschiedenis van Joods leven in de Mediene (Povincie).


Drs. ing. C. van der Spek maakt in het korte artikel Franse Joden willen klaarheid van Sarkozy attent op de negatieve gevolgen van valse berichtgeving voor Franse Joden. Het gaat daarbij om antisemitische daden als reactie op wat gebeurd zou zijn in de tweede Libanonoorlog in 2006.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 52 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x