Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Rapportage aan de generale synode van de Chr. Geref. Kerken 2010


Bezinning


1. Thema

De generale synode van 2007 gaf ons deputaatschap ook de opdracht mee:

3. de bezinning in het kader van het thema ‘Diefstal of erfenis?’ voort te zetten.


Centraal stond daarbij de vraag: hoe beschouwen en lezen we het Oude Testament? De Schriften van het Oude Testament worden in de kerk gelezen met het oog op de komst van de beloofde Messias. Tegelijk laat de geschiedenis zien, dat ‘Israël’ nog wel eens uit het oog werd verloren. Het Oude Testament werd dan min of meer geannexeerd door de christelijke kerk. Daarbij dreigde de kerk de plaats in te nemen van het volk Israël. De sjoah en de stichting van de staat Israël heeft velen de ogen geopend voor de blijvende betekenis van de verbondsrelatie die de Heere met het Joodse volk is aangegaan. Daarbij is de vraag actueel: hebben we ons het OT ‘toegeëigend’ zonder op Israël te letten, of zijn we ons ervan bewust dat wij - eertijds veraf - door Gods genade in Christus hebben deel gekregen aan de beloften en verbonden die het eerst aan Israël zijn gegeven?

In de rapportage die diende op de gs van 2007 meldden wij al, dat met bijdrages van zowel Joodse als christelijke zijde hierop werd ingegaan. Daarnaast kregen we enig inzicht in hoe ‘patres’ (kerkvaders) en enkele broeders uit de tijd van de Nadere Reformatie het OT lazen.


Deze bezinning hebben we voortgezet. Tijdens de jaarlijkse bezinningsdagen namen we in 2008 kennis van de wijze waarop de Geref. Kerken vrijg. in verleden en heden zijn omgegaan met de verhouding ‘kerk en Israël’ en hoe daarbij de heilshistorische verbondenheid met Israël gezien moet worden. Tevens leidde de directeur van het CIS, drs. M.C. Mulder, ons in wat het schema ‘belofte - vervulling’ betekent voor ons lezen van het Oude Testament. Daarbij kwamen verschillen aan de dag tussen de christelijke en Joodse wijze van lezen.

Tijdens de bezinningsdagen van 2009 namen we kennis van de wijze waarop de Geref. Gem. hun werk onder het Joodse volk vormgeven. Daarbij werd doorgesproken over de theologische visie die daarvan de grondslag vormt. Tijdens de bezinningsdagen van 2010 ontvingen wij als sprekers rabbijn L. v.d. Kamp en dr. J. Dekker. We spraken over de Joodse en de christelijke exegese van de eerste verzen van Genesis 12. Verslagen en lezingen werden opgenomen in ons blad Vrede over Israël.

2. Visiedocument

Van belang achtten wij verder hoe we de oogst binnen zouden kunnen halen van onze bezinning op dit thema en thema’s uit het verleden. Dit heeft geresulteerd in het schrijven van een document onder de titel Voorgoed verbonden, visiedocument van deputaten kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’. In tien stellingen wordt weergegeven hoe we de verhouding Kerk en Israël zien. Deze stellingen worden vervolgens uitgewerkt en onderbouwd. Wij bieden dit document aan uw vergadering aan met het verzoek om toestemming dit document als brochure aan de kerken aan te bieden.

3. Schriftstudies

Een vast element op onze deputatenvergadering vormt de schriftstudie. Deze studies, die worden gepubliceerd in ons blad Vrede over Israël, werden gekozen rond het thema ‘Diefstal of erfenis?’ Enkele tekstgedeelten die aan de orde kwamen, waren: Psalm 16 (lofzang op de God van het leven), Psalm 119:33 (leren als levenshouding), Lev. 18 en 19 (geroepen om vrij te zijn), Kol. 2:11 en 12 (de doop als vervulling van de besnijdenis) en Sef. 3 (de rest en het geheel).

x