Van blijvend belang


Dr. Pieter J. Lalleman, docent Nieuwe Testament aan Spurgeon’s College in London, schreef dit jaar een boek over het blijvend belang van het Oude Testament voor christenen. In dit vlot lezende boekje neemt hij het op voor het O.T. Hij treedt daarmee in het voetspoor van twee bekende Nederlandse theologen uit de vorige eeuw: K.H. Miskotte en A.A. van Ruler.


Wat bedoelen we met het ‘tegoed’ van het O.T.? Lalleman legt uit: ‘Daarmee bedoe­len we onderwerpen in het Oude Testament die in het Nieuwe Testament niet of nauwe­lijks meer aan de orde komen, maar toch belangrijk zijn voor ons als christe­nen’ (blz.4). Wie de inhoudsopgave van Lallemans boek bekijkt, komt ongeveer tien van zulke onderwerpen tegen: de schepping, de namen en de titels van God, de seksualiteit, de politiek en de vreemdeling, de scepsis en de twijfel, het klagen bij God, het tegenspreken van God, het boek Ester en de Joodse canon. Laat ik enkele onderwerpen kort bespreken.


De God van Israël geeft Zichzelf bijzondere namen in het O.T., bijvoorbeeld: de HEER (Jahweh), El Sjaddai, El Eljon, Jahweh Jireh en Jahweh Tsebaot. Deze titels zeggen iets over het wezen van onze hemelse Vader. God openbaart Zich met verheven namen in de geschiedenis van zijn volk Israël. Elke naam of titel zegt iets over wie de HEER is en hoe Hij met mensen omgaat. Omdat Hij niet verandert, is het voor ons wezenlijk om Hem te leren kennen zoals Hij Zich aan de Israëlieten bekend heeft gemaakt!


In het O.T. wordt positief over seksualiteit en erotiek gesproken. Het zijn gaven uit Gods hand, bedoeld om man en vrouw geluk en vreugde te geven. Hoewel er altijd een stroming in de kerkgeschiedenis is geweest die moeite met het lichamelijke had, staat de lichame­lijke liefde hoog aangeschreven, bijvoorbeeld in het boek Hooglied. Dat helpt ons om nuchter over seksualiteit te spreken. Lalleman schrijft: ‘Seks is niet iets bovennatuurlijks en christenen hebben niet anders of beter seks dan anders­gelovigen. Evengoed als christenen niet beter eten koken of voetballen’ (blz.55).


In de boeken van Mozes worden wij ook bepaald bij het lot van de vreemdeling. Een actueel onderwerp met de vele vluchtelingen die Europa binnenkomen en het ‘gedoe’ rondom AZC’s in ons eigen land! Het valt op hoe vaak de Schriften ingaan op de rechten van vreemde­lingen. Zij behoren tot de zwakken voor wie de HEER opkomt. Gods zorg gaat speciaal naar hen uit. We komen zelfs een ‘liefdesgebod’ tegen met betrekking tot asielzoekers (Lev. 19:34, Deut. 10:19). Liefde en zorg voor vluchte­lingen hoort helemaal thuis in de ‘joods-christelijke traditie’!


Het moge duidelijk zijn: de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, heeft Zich in het O.T. niet minder geopenbaard dan in het N.T. Bovendien beslaat het O.T. zo’n 75% van de Bijbel. Daarom moet er uit de Thora, de Profeten en de Geschriften gelezen en gepreekt worden! U voelt wel aan: Pieter Lalleman heeft een waardevol boekje geschreven!


N.a.v.: Pieter J. Lalleman, Van blijvend belang. Het Oude Testament, Ark Media, Amsterdam 2016. 136 blz., € 14,95

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 60 nr. 4 (nov. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden