Een hoopvolle en getuigende verklaring


Toen recent het conflict in Israël weer hoog opliep, werd net voor ons Pinkster­feest en tijdens Sjavoeot (Wekenfeest) in Israël een vrij unieke verklaring uitgegeven. Als Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ontvingen we deze hoopvolle en getuigende verklaring van onze partners in Israël.


Het initiatief werd genomen door het bestuur van ‘the national pastors and elders’, een platform van Messiasbelijdende Joden dat ca. 70 gemeentes en voorgangers van verschillende stromingen en achtergronden vertegenwoordigt. Arabische christenen zijn niet verenigd in een dergelijk platform, maar zijn door genoemd bestuur persoonlijk of als diverse groepen benaderd en staan volledig achter deze verklaring. Daarom is de verklaring behalve in het Hebreeuws, Engels, Russisch en Amhaars (een van de officiële Ethiopische talen) ook bewust gepubliceerd in het Arabisch. U kunt de volledige en in het Nederlands vertaalde versie vinden op de website van de SSMJ. De verklaring begint als volgt:

Momenteel zien we veel polarisatie en haat tussen Arabische en Joodse burgers. Daarom willen wij, Israëlische Joden en Arabieren die hetzelfde geloof in Jezus Christus als Messias en Heere delen, verklaren dat we verenigd zijn in broederlijke liefde. Deze liefde is geworteld in ons geloof en gebaseerd op de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, zoals staat geschreven in Johannes 13:34-35: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’

Toonhoogte

Het is, voor zover ik weet, voor het eerst dat we namens de SSMJ iets schrijven in Verbonden. Toch vind ik het belangrijk om niet zozeer over onze stichting te schrijven of over de Messiasbelijdende Joden die wij ondersteunen, maar juist in een tijd van polarisatie aandacht te schenken aan deze verklaring in breder context.

Vooral uit de tijd dat mijn vrouw en ik in Israël woonden en werkten, weet ik hoe grote terugkerende spanningen in Israël een wig kunnen drijven tussen Messiasbelijdende Joden en Arabische Christenen, maar ook binnen de eigen gemeenschap. Om deze verklaring nu op te stellen, is moed nodig en vraagt een verzoenend en nederig hart.

Dat men eensgezind, ondanks zoveel onderlinge verschillen, de woorden en daden vindt om hiervan te getuigen, mag ons tot vreugde en verwondering stemmen. Merken we hier niet iets van de toonhoogte van Gods Geest in Israël? Hoe groot zijn soms niet de spanningen in onze grote en goed georganiseerde kerken in Nederland in een tijd van grote secularisatie? Hier zijn kleine en minder goed georganiseerde minderheden die met geweldige uitdagingen te maken hebben en zij ervaren de urgentie van een dergelijk statement. Niet door buitenlanders opgelegd maar intrinsiek gemotiveerd.

Getuigenis

De verklaring is een prachtig en krachtig getuigenis dat juist Messiasbelijdende Joden, waarmee wij als christenen uit de volken dubbel verbonden zijn, te midden van alle spanningen als eerstelingen dit initiatief nemen.

Als vergeten groep worstelen ze met een dubbele identiteit, hebben zij te maken met dubbele ontkenning (door zowel christenen als orthodoxe Joden). Toch groeien zij als gemeenschap in de diepte en de breedte. Verschil is met gemak aan te wijzen, maar bewust wordt de liefdevolle gemeenschap in Christus benadrukt en gezocht. De verklaring sluit af met een gebed dat als volgt eindigt:

‘Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’ (Johannes 17:21).

Bidt en leeft u mee?

Herbert Bulten is directeur van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, die materiële en immateriële steun wil verlenen aan Joden die Jezus als Messias belijden.

dhr. Herbert Bulten
Verbonden jrg. 65 nr. 3 (sep 2021)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden