omhoog
Voorgoed verbonden;
visie op de relatie tussen Kerk en Israël in tien punten

Voorwoord


Met dankbaarheid leggen Deputaten Kerk en Israël u dit visiedocument voor. Het is het resultaat van een intensieve bezinning in de afgelopen jaren.


De aanleiding om een dergelijk stuk op te stellen is drieërlei.

  • In de eerste plaats ligt deze in het verlangen van deputaten om de communicatie met de kerken te bevorderen. We willen voorkomen, dat wij zelf intensief en met vreugde bezig zijn met de relatie Kerk en Israël maar op een wijze die het plaatselijke gemeenteleven niet raakt. Wij proberen momenteel de communicatie met onze kerken op verschillende manieren te bevorderen. Dit visiedocument is er een van.
  • Vervolgens ligt er een meer directe aanleiding in de vraag, die ook op kerkelijke vergaderingen herhaaldelijk wordt gesteld, wat de principiële uitgangspunten zijn voor het beleid van Deputaten Kerk en Israël. Waar staan wij voor en waar gaan wij voor? In antwoord op die vraag verwijzen deputaten dan gewoonlijk naar de rapportages, zoals die in de loop der jaren aan opeenvolgende generale synoden is voorgelegd en door diezelfde synoden goedgekeurd. Maar kennelijk bevredigt dit antwoord niet (volledig). Wij hebben daarom gemeend er goed aan te doen een beknopte visie op hoofdlijnen te formuleren. Deze vindt u weergegeven in dit document.
  • In de derde plaats achten wij het van belang in de richting van anderen die zich op dit terrein bewegen, duidelijkheid te geven over onze positie. Er zijn allerlei organisaties die beogen de verbondenheid van de christelijke kerk met het Joodse volk gestalte te geven. Ook in ons contact met die organisaties kan een visie op hoofdlijnen dienstig zijn.


U kunt beginnen met de samenvatting in tien punten. Wij hebben er in de formulering rekening mee gehouden, dat deze samenvatting hier en daar zal gaan functioneren als de christelijk-gereformeerde visie op de relatie Kerk en Israël. Daarna vindt u bij wijze van bijbels-theologische onderlegger per punt een korte uitwerking. Wat ons betreft vormt het stuk als visiestuk een eenheid.


Graag geven wij enig inzicht in de wijze, waarop dit stuk tot stand is gekomen.

  • We zijn begonnen met de formulering van tien thema’s, die naar ons oordeel aan de orde zouden moeten komen. Het was ons van aanvang af duidelijk, dat het onmogelijk zou zijn hiermee aan alle aspecten van de relatie Kerk en Israël recht te doen. Het ging ons dan ook nadrukkelijk om een visie op hoofdlijnen.
  • De tien thema’s zijn toebedeeld aan de (zittende en enkele oud-) theoloog-deputaten, die er elk een voor hun rekening namen. Deze werkwijze verraadt zich nog in een diversiteit in schrijfstijl, al hebben we getracht deze omwille van de leesbaarheid zo beperkt mogelijk te houden.
  • Om te honoreren wat er in de loop der jaren onder ons aan bezinning en visievorming is gedaan, hebben wij bij de uitwerking van de thema’s nadrukkelijk willen putten uit eerder aan de synode gedane rapportages en uit in ‘Vrede over Israël’ gepubliceerde Schriftstudies.


In het kortst wordt onze overtuiging verwoord in de titel: ‘Voorgoed verbonden’. Deputaten spreken het verlangen uit, dat de Here dit visiedocument zal willen gebruiken om de onuitwisbare en onopgeefbare band van ook onze kerken met het Joodse volk te verlevendigen.


Tot zegen van Israël en de Kerk.


Voorjaar 2012
Deputaten Kerk en Israël


Meer informatie en contact

Voor direct contact of het aanvragen van een presentatie kunt u mailen naar: info@kerkenisrael.nl

>