Voorgoed verbonden;
visie op de relatie tussen Kerk en Israël in tien punten

4.
Omdat Jezus Christus, onze Heiland, via Israël tot ons is gekomen, bestaat er een levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met Israël.

Jezus is de Messias van Israël

Jezus wordt in de kerk beleden als Heiland en Heer. Maar in het Nieuwe Testament komt Hij nadrukkelijk naar ons toe als de Messias van Israël. Het evangelie van Matteüs laat ons dat bij uitstek zien. Dat Jezus de Messias van Israël is, vormt zelfs het centrale thema van dit evangelie. De schrijver laat zijn lezers van Joodse afkomst Jezus van Nazareth nadrukkelijk zien als de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Ook de vele citaten uit het Oude Testament onderstrepen dat Jezus de door God aan Israël beloofde Messias is.


Maar ook in de andere evangeliën komt Jezus nadrukkelijk naar voren als de Messias. Zo predikt Hij zichzelf in het evangelie van Marcus als de Zoon des Mensen. Met deze term verbindt Jezus zichzelf met de hemelse figuur in Daniël 7:13-14. Deze wordt daar getekend als degene aan wie door God voor de eindtijd de heerschappij over de wereld wordt opgedragen als een verlossende heerschappij.


In het evangelie naar Johannes predikt Jezus zichzelf in de ‘Ik ben’-woorden als degene in wie Gods bedoeling met Israël tot zijn bestemming komt. Hij is de ware wijnstok, het ware licht der wereld en het ware levende brood.


In de lofzangen van de eerste hoofdstukken van het Lucasevangelie wordt de komst van Jezus in de wereld gezien als de komst van de Messias en van Gods heil voor Israël en daarin ook voor de wereld.

Verworpen door Israël betekent heil voor de wereld

Het Nieuwe Testament toont ons helder hoe Jezus - als de door God gezonden Messias - door het overgrote deel van Israël niet wordt erkend maar wordt verworpen. Dit ongeloof wordt overal in de evangeliën zichtbaar in de hardnekkige ontkenning dat Jezus de door God tot Israël Gezondene is. Het feit dat Jezus nu juist tot Israël kwam als de door God gezonden Messias maakt de verwerping des te ernstiger. Paulus gebruikt in Romeinen 11 het beeld van een edele olijf waar ‘om hun ongeloof’ (vs 20) enkele takken zijn afgebroken.

Maar juist door deze verwerping van de Messias door Gods eigen volk komt Jezus op óns toe, die van huis uit heidenen zijn en buiten het verbond van God met Israël stonden. Wij waren daarom zonder hoop en zonder God in de wereld. Zó is Hij onze Heiland geworden en zo is in zijn dood en opstanding het heil van God voor Israël tot ons gekomen. Om in het beeld van Paulus te blijven: loten van de wilde olijf (de volken) zijn geënt in de stam van de edele olijf (Israël). In deze enting ligt de levende en wezenlijke verbondenheid met Israël.

Gods geheimenis

Deze wonderlijke weg die God is gegaan om ook ons zijn heil te schenken, verbindt ons als kerk onlosmakelijk met het volk Israël. Hiervan spreekt de apostel Paulus in Romeinen 11. Het is een niet te doorgronden geheimenis hoe God juist via de verwerping van Jezus door het overgrote deel van Israël - in hun verharding tegen het Woord van God - zijn plan van verlossing en heil uitvoert met de volken.


Deze wonderlijke weg naar ons uit de volken is God gegaan om ook het nog verharde deel van Israël te brengen tot Jezus Messias en zo heel Israël te doen delen in zijn heil. Zo spreekt de apostel Paulus van het geheimenis dat de volken de rijkdom van Gods heil mogen ontvangen, doordat maar een klein deel van Israël - een rest - tot Jezus komt. De verwerping van Jezus Messias door de overgrote meerderheid van Israël betekent de verzoening voor de wereld.55 Maar tegelijk voert God zo - via zijn heil voor ons uit de volken - zijn plan van verlossing en heil uit met Israël.


De apostel Paulus brengt dat geheim van God zo onder woorden, dat op het struikelen en vallen van Israël over Jezus Messias het herstel van Israël zal volgen; dat op de reductie tot een kleine rest het behoud van geheel Israël zal volgen en op de verwerping de aanneming door God.56 God zelf heeft zo bij de wonderlijke uitvoering van Zijn heilsplan ons als kerk onlosmakelijk verbonden met Israël.
Bijbelplaatsen

> <