Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

HET BEHOUD VAN GANS ISRAËL
omhoog

Undefined variable $insert_section

HET BEHOUD VAN GANS ISRAËL

(Romeinen 11:26)


In het Nieuwe Testament komen we telkens weer de rijkste beloften voor Israël tegen. Waarschijnlijk worden die beloften evenwel nergens zo duidelijk onder woorden gebracht als in

Undefined variable $v

de hoofdstukken 9 tot 11 van de brief aan de Romeinen.


Met grote nadruk zegt Paulus reeds in het begin van Rom. 9, dat het niet mogelijk is, dat het woord van God voor Israël vervallen zou zijn (Rom. 9:6). Het hier door Paulus gebruikte werkwoord heeft ook de betekenis van het afvallen van een uitgebloeide en verwelkte bloem. De gedachte zou kunnen opkomen, dat het aan Israël gegeven beloftewoord in de nieuwtestamentische bedeling z’n tijd gehad heeft als een uitgebloeide en verwelkte bloem. Paulus wijst deze gedachte radicaal af. Het beloftewoord van God voor Israël is in de nieuwtestamentische bedeling niet minder van kracht dan in de oudtestamentische bedeling.


Hetzelfde zegt Paulus in het begin van Rom. 11. Op de vraag: ‘God heeft zijn volk toch niet verstoten?’ volgt het antwoord dat voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is: ‘Volstrekt niet!’ (Rom. 11:1). In het volgende vers wordt dit door Paulus nog eens herhaald: ‘God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft’. In de gebruikte werkwoordsvorm komt uit dat het voor Paulus een vaststaand feit is, dat God zijn volk niet verstoten heeft. De verstoting van Israël is iets waarover niet te discussiëren is. Als een onmogelijk iets valt ze buiten iedere discussie. Zelfs de gedachte aan een verstoting mag eigenlijk bij iemand die weet heeft van de trouw van God, niet eens opkomen.


Paulus hoeft bovendien niet bij negatieve uitspraken te blijven staan. Hij zegt niet alleen, dat het niet mogelijk is, dat het woord van God vervallen zou zijn of dat God zijn volk verstoten zou hebben. Hij komt aan het eind van Rom. 11 ook tot de zeer positieve uitspraak: ‘... en aldus zal gans Israël behouden worden’ (Rom. 11:26). In het licht van Gods trouw ziet Paulus een machtig perspectief voor Israël. Overigens is het sterk omstreden waaraan we bij deze woorden concreet hebben te denken. Voor vier mogelijkheden wordt vooral gepleit.

Het behoud van de nieuwtestamentische kerk?

Allereerst wordt wel gesteld, dat het in de woorden over het behoud van gans Israël helemaal niet gaat over Israël in de zin van het volk, gevormd door de nakomelingen van Abraham, maar over de nieuwtestamentische kerk. De uitdrukking ‘gans Israël’ grijpt dan terug op wat in het voorafgaande gedeelte gezegd wordt over de olijfboom Israël (