‘Opdat zij barmhartigheid verkrijgen...’

Israëlvisie en -werk van de Gereformeerde Gemeenten

Inleidend

De titel van dit artikel is ook de titel van een gedenkboek dat is uitgegeven door het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Ter gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig bestaan heeft men een prachtig vormgegeven boek uitgegeven. Daarin wordt teruggekeken op het werk dat het deputaatschap namens het kerkverband onder het Joodse volk verricht. Na een voorwoord van ds. C.J. Meeuse volgen 6 artikelen, waarin verschillende kanten worden belichten.

Dit boek werd aan ons deputaatschap uitgereikt tijdens een ontmoeting met afgevaardigden vanuit de Gereformeerde Gemeente. Was het vorig jaar de beurt aan de Geref. Kerk (vrijg.) om ons in te lichten over hun visie op Israël, dit jaar ontmoetten we broeders uit de Gereformeerde Gemeenten om datzelfde te doen.

Ontstaan

De bezinning voor de taak van de kerk ten aanzien van Israël is pas laat ontstaan binnen de Gereformeerde Gemeenten. In 1995 ontstond er voor het eerst een apart deputaatschap, dat zich bezighield met het werk onder het joodse volk. Voor die tijd bestond er al wel een commissie. Die was echter onderdeel van het deputaatschap voor zending.

Aan het besluit om het werk onder Israël los te koppelen van het woord ‘zending’ lag een diepere motivatie ten grondslag. Die werd als volgt verwoord: ‘het Joodse volk heeft een bijzondere plaats temidden van de andere volkeren. Vanuit hun eigen geschriften kan betuigd worden dat Jezus de Christus is.’

Hiermee werd gemarkeerd, dat Israël in een andere positie verkeert ten opzichte van de kerk dan zending onder de heidenen. Tot dit inzicht was men gekomen na het lezen van Romeinen 9-11. In deze hoofdstukken zet Paulus uiteen dat Gods beloften voor Zijn volk nog altijd geldig zijn. Het is de taak van de kerk om Israël tot jaloersheid te verwekken.

Joodse volk

Een opvallend kenmerk van het werk zoals dat door de Gereformeerde Gemeenten ter hand wordt genomen, is hun gerichtheid op het Joodse volk wereldwijd. Weliswaar is één van de speerpunten het werk dat in Israël zelf wordt verricht door drs. M.L. Dekker. Daarnaast is er echter ook een werker uitgezonden naar de Oekraïne (dhr. Iz. van Rijssel), waar een groot aantal Joden woont.

Voor beiden geldt dat hun werk bestaat uit het verspreiden van lectuur en het houden van Bijbelstudies. Verder is een belangrijk deel van hun takenpakket het geven en coördineren van diaconale hulp. De werkers fungeren daarvoor als voorposten, om hulp vanuit Nederland goed terecht te laten komen.

In Nederland en België proberen leden van het deputaatschap contacten te onderhouden met rabbijnen. Dit blijkt echter erg moeizaam te gaan. Sinds 2000 zijn er dan ook geen ontmoetingen meer geweest.

Overeenkomsten en verschillen

Er zijn belangrijke verschillen tussen de benadering die door de Geref. Gem. is gekozen en de wijze waarop onze kerken willen denken en werken onder Israël. Hoewel in 1995 het werk onder Israël niet langer als zending werd gezien, is het de vraag of dit in de praktijk wel zichtbaar is. De laatste jaren is steeds meer nadruk komen te liggen op het hulpverlenende werk. En het feit dat voormalig zendingswerker M.L. Dekker nu de Israëlpost bemant, lijkt te weinig recht te doen aan dit belangrijke onderscheid. Is er wel voldoende ruimte om voor wederkerigheid in het gesprek tussen christenen en Joden? Israël behoudt in Gods heilsplan immers haar eigen plaats en ruimte.

Onmiskenbaar delen we echter een zekere gedrevenheid en passie voor het Joodse volk. Een passie, die overigens niet gebaseerd is op sentiment. Ze vindt haar oorsprong in Bijbel. Paulus schrijft hartstochtelijk aan de heidenen over de ongehoorzaamheid van Israël, ‘opdat door de u betoonde ontferming ook zij (Israël) thans ontferming zouden vinden!’ Het was goed om dat over en weer te proeven!

drs. Florimco van der Rhee
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 3 (juni 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel