Centrum voor Israëlstudies benoemt toeruster


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft onlangs Tjerk Visser (39) benoemd als toeruster voor het werk in Nederland. Waarom is deze nieuwe functie gecreëerd en wat gaat Visser doen?


‘Als het om Israël gaat’, legt directeur Michael Mulder uit, ‘merken we in veel gemeenten een stuk verlegenheid. Enerzijds is er verbondenheid, anderzijds zien we dat de situatie waarin het Joodse volk leeft complex is. Het ontbreekt ons vaak aan goede handvatten om gestalte te geven aan de verbondenheid. Door de nieuw benoemde toeruster willen we gemeenten daarbij helpen, op een eigentijdse en relevante manier. We hopen met de inzet van Tjerk Visser ook een jongere generatie te bereiken met de boodschap die het CIS al sinds de oprichting in 2002 uitdraagt.

Motivatie

Zou u, Tjerk Visser, iets over u zelf kunnen vertellen?

‘Ik heb ruime ervaring in het onderwijs. Daarnaast ben ik bijna vijf jaar toeruster geweest in de Presbyteriaanse Kerk van Noord-Malawi, namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Naast mijn werk als docent ben ik parttime werkzaam voor het CIS.’

Wat is uw motivatie om toeruster te worden?

‘Graag wil ik de betekenis van de verbondenheid met Israël onder de aandacht te brengen. Als zendeling spreekt deze nieuwe functie mij nog meer aan, omdat het je brengt naar de oorsprong van waaruit God de hele wereld op het oog had met Zijn missie. Het Joodse volk blijft Gods oogappel, geroepen om hoop en licht te zijn voor de volken. Dat zal ook in vervulling gaan, zo heeft God het beloofd, zelfs al weten we niet hoe.’

Betrokkenheid verbreden

Het CIS wil graag de bezinning en betrokkenheid op Israël verbreden. Hoe wil het CIS hieraan gestalte geven?

‘Als kenniscentrum hebben we de taak om publicaties te blijven uitgeven waarin de vertaalslag wordt gemaakt van wat we leren door te luisteren naar onder andere het Joodse volk. Behalve met de boekjes voor theologische toerusting en Bijbelstudies willen we ons nog meer focussen op materiaal dat toegankelijk is voor de gemeente, met name jongeren. Hierbij denken we aan het schrijven van een lesbrief voor scholen, met daarbij een documentaire. Of met een fraai vormgegeven glossy. Daarmee hebben we de kans om zichtbaar te zijn in gezinnen.’

Projecten

Het CIS stimuleert ook diaconaal werk. Krijgt u daar ook een rol in?

‘Namens het CIS ben ik beschikbaar voor voorlichting over onder meer de diaconale presentie in Israël. We willen gemeenten actief benaderen om de verbondenheid met Israël zichtbaar te maken door middel van het steunen van een diaconaal project. Dit zal de betrokkenheid zeker verhogen. We hebben hier prachtige voorbeelden van.

Daarnaast willen we de kerken helpen in hun opdracht om te dienen en om te zien naar Gods verbondsvolk en de volken er omheen. Er zijn diverse diaconale projecten in Israël die het CIS steunt om bij te dragen aan de verzoening in het Joods-Palestijns conflict, door middel van scholing en bijvoorbeeld voedselprojecten.

Naast – en vooral dóór – deze twee kernwaarden van luisteren en dienen besteedt het CIS ook aandacht aan het getuigen van onze diepste motivatie: de liefde van de Messias Jezus, Die de bron is van ons handelen. Dat mogen we in Israël doen namens de kerken. Door meeleven, meebidden, mee geven en wellicht ook meegaan kan de kerk gestalte geven aan deze roeping. Graag denk ik mee over de manier waarop de ontmoeting met Israël nog meer gestalte kan krijgen in uw gemeente.’


Het CIS is een samenwerkingsverband tussen het christelijk-gereformeerde deputaatschap Kerk en Israël, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede, met als co-partner de voortgezette Gerefor­meerde Kerken in Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577. Zie ook onze website: www.centrumvoorisraelstudies.nl

mevr. Annemieke Steitner
Verbonden jrg. 61 nr. 2 (mei 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden