De organisatie Yachad in de GKV


In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) is de organisatie Yachad actief om aandacht te vragen voor verbondenheid met het Joodse volk. Hoe is Yachad ontstaan en wat doet de organisatie?


Onlangs publiceerde de vrijgemaakte journalist Aad Kamsteeg in samenwerking met Yachad het boekje Israël, een natie herboren. Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief. Kamsteeg schrijft in dit boekje dat pogingen in de GKV om het werk van Yachad tot een landelijke verantwoordelijkheid te maken, waren mislukt. Waar doelt hij op?

Een klein stukje geschiedenis. In de GKV heerste — door nare ervaringen met de hiërarchische kerkstructuren ten tijde van de Vrijmaking (1944) — een allergie voor landelijke deputaatschappen. Het zendingswerk werd daarom belegd bij plaatselijke gemeenten.

Bezinning op de relatie met het Joodse volk bleef een zaak van particulieren. In 1975 werd Stevaj (Stichting voor Evangelieverkondiging aan het Joodse volk) opgericht. Deze ging later over in Yachad. Het werk van Yachad valt onder de verantwoordelijkheid van één gemeente (de GKV Ommen-West). In 2014 is ter synode, op voorstel van Ommen-West en de classis Ommen, geprobeerd om te komen tot een landelijk deputaatschap. Hiervoor was echter onvoldoende steun.

Geen synodale inbedding

Drie factoren speelden daarbij een rol:

Zodoende kwam het niet tot een landelijk deputaatschap.

De naam Yachad

De naam van onze organisatie is het Hebreeuwse woord voor ‘samen’. We zijn van mening dat Joden en christenen samen opgenomen zijn in Gods heilsplan voor de wereld.

Yachad concentreert zich op het onderhouden van relaties met Messiasbelijdende Joden. We dragen financieel bij aan projecten die evangelieverkondiging als doel hebben.

Concreet: in Nederland ondersteunt Yachad het werk van Asaf Pelled die, vanuit International Mission to Jewish People, in Amsterdam en Antwerpen relaties legt met mede-Joden. Verder geven we binnen de GKV lezingen en workshops over de relatie tot het Joodse volk en de vervulling van Gods beloften door de Jood Jezus, de Messias. Ook houden we met regelmaat een Yachad-dag. Verder werken we mee aan ontmoetings­dagen voor leden van de GKV met een Joodse achtergrond.

Steun in Israël

In Israël verleent Yachad steun aan:


Wie meer over Yachad wil weten kan terecht op de website www.yachad.nl. Daar is ook een film te zien over bovengenoemde projecten. Op de website is ook veel studie- en voorlichtingsmateriaal te vinden.

Dr. J.H. Soepenberg is voorzitter van Yachad en predikant van de GKV Assen-Zuid.

ds. Jan-Henk Soepenberg
Verbonden jrg. 66 nr. 1 (feb 2022)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden